Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obsługa księgowa

Podatniczka w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej podatniczka wykonuje usługę w zakresie obsługi księgowej nieruchomości, którą zamieszkuje, na podstawie umowy z zarządcą nieruchomości. Czy powyższa usługa po dniu 1.05.2004 r. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz o możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z dnia 30.06.2004 r. (znak: US.III-443/15/2004): Z przedstawioneg ...

Czy świadczenie usług doradztwa podatkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 29.01.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: W myśl art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik rozpoczynający wykony ...

Czy w przypadku świadczenia usług rachunkowo – księgowych mogę stosować obowiązek podatkowy według art. 19 ust. 13 pkt. 4 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 29.06.2007 r. ...

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi można uznać za usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Moment powstania obowiązku podatkowego - przy usługach księgowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

Moment powstania obowiązku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy w odniesieniu do momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Spółkę na rzecz jej kontrahentów usług stałej obsługi rachunkowo-księgowej, będzie miał zastosowanie przepis art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ustanawiający wyjątek od zasady ogólnej określonej w art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy obowiązek podatkowy powstanie po wykonaniu usługi (wysłanie deklaracji do Urzędu Podatkowego innego kraju czy w momencie wpływu zwrotu (wraz z prowizją) na konto zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt. 4?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 100 ms