Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zadania publiczne

dotyczy stosowania przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.)

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu, pismem z dnia 6.07.2004 r. (znak: US.VI-/443-21/04) w zakresie stosowania przepisów podatku od towarów ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wykonywanie przez nadleśniczych zadań administracyjnych zleconych przez Starostę w drodze porozumienia w trybie art.5 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U z 2000r., Nr 56, poz.679 z późn.zm), obejmującym nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Odpowiedż: W art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) zdefiniowano pojęcie podatnika podatku od towarów i usług. Zgodnie z ww. przepisem podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą ( zdefiniowaną w ust.2 tego artykułu) bez względu na cel l ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT odpłatne wydanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatki ...

Czy są opodatkowane podatkiem VAT czynności nadzoru nad lasami, wykonywane przez nadleśniczego działającego z upoważnienia i w imieniu starosty na podstawie porozumienia administracyjnego, zawartego pomiędzy starostą i nadleśniczym?

W złożonym wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Nadleśniczy Lasów Państwowych może prowadzić sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną z upoważnienia i w imieniu starosty. Powierzenie wykonywania tych czynności następuje w drodze porozumienia administracyjnego, z którego wynika między innymi przekazanie określonych kompetencji (w tym wydawanie decyzji administracyjnych). Wyk ...

Czy podlegają "zwolnieniu" z podatku VAT opłaty za czynności administracyjne polegające na wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, przez uprawniony organ.

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny: Z upoważnienia Prezydenta Miasta, Podatnik jako uprawniony podmiot, wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - uprawniają one m. in. do wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych miejskich, oraz wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym np. przew ...

Dotyczy kwestii, czy wykonywane przez podatnika czynności, dotowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.03.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), ...

Dotyczy zwolnienia od podatku wykonywanych przez Spółkę czynności, dotowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.03.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), ...

1)Czy umowy użyczenia zawierane pomiędzy jednostkami podległymi lub niezależnymi od Starostwa Powiatowego, a Powiatem powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zdaniem Pytającego umowa użyczenia nie powinna być opodatkowana podatkiem VAT. Przez umowę użyczenia zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Przy opodatkowaniu umowy użyczenia, z istoty swej nieodpłatnej, problemem byłoby ustalenie od jakiej kwoty należy ustalić podatek VAT. 2)Czy powinno naliczać się (od dnia zawarcia umowy najmu, dzierżawy) podatek VAT od czynszu jaki otrzymałby Powiat pomimo, iż najemca, dzierżawca jest okresowo zwolniony z jego płacenia bowiem przykładowo najemca poniósł znaczne nakłady na adaptację najmowanego lokalu. W ocenie Powiatu zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług. Jeżeli więc zgodnie z postanowieniem Stron najemca, dzierżawca nie będzie płacił przez pewien okres czynszu nie powinien on tym samym płacić podatku VAT.

Stan faktyczny Pomiędzy jednostkami podległymi Starostwu Powiatowemu (samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, muzeum, szkołami publicznymi), a Powiatem oraz jednostkami niezależnymi od Starostwa (bankiem, osobami fizycznymi), a Powiatem zawierane są umowy użyczenia. Powiat zawiera również umowy najmu, dzierżawy z najemcą, dzierżawcą, który jest okresowo zwolniony z płacenia czynszu w s ...

Czy Gmina będzie miała możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku IBI 7021/12/2005 z dnia 28 lipca 2005 r., który wpłynął w dniu 28 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakre ...

Czy opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane wg zasad określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego winny być potwierdzone fakturą VAT?

Wnioskodawca przedstawiając w piśmie stan faktyczny wskazał, iż świadczy on usługi w ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego. Za powyższe czynności pobiera opłaty określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r. (Dz. U. Nr 37, poz.333) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartografic ...

Generowanie strony w 77 ms