Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: honorarium

Podatnik jest zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk i nigdy nie prowadził działalności gospodarczej. Na podstawie umowy wydawniczej otrzymuje honorarium autorskie za napisany podręcznik szkolny, wypłacane w formie tantiemów. Pytanie podatnika: czy dochody z tytułu otrzymanego honorarium autorskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega : - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług; - eksport towarów; - import towarów; - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatk ...


Czy usługi artysty grafika zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 92.31.22-00.00 „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów” podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wn ...

Czy przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego w części stanowiącej honoraria należy zastosować 50 % koszty uzyskania, czy też przebywając na urlopie wypoczynkowym nauczyciel akademicki nie zachowuje prawa do naliczania w/w kosztów?

W odpowiedzi na wniosek Nr L.Dz.3259/11/04 z dn. 16/11/2004 uzupełniony pismem z dn. 30/11/2004r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresiestosowania przepisów prawa podatkowego w zakre ...

Pytanie dotyczy możliwości uwzględnienia 50 % kosztów uzyskania wynikających z art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do części wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należnego mu za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym.

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 01.12.2004r. oraz informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 31.01.2005 Nr 1472/RPŁ/423-143/MM/05, udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż stosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z ty ...

Pytanie dotyczy możliwości uwzględnienia 50 % kosztów uzyskania wynikających z art. 22 ust. 9 pkt. 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do części wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należnego mu za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym.

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 01/12/2004r. oraz informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dn. 31/01/2005 Nr 1472/RPŁ/423-143/MM/05, udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż stosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tyt ...

Czy dochód uzyskany od organizacji międzynarodowych za granicą z tytułu honorarium podlega opodatkowaniu w Polsce, kraju zamieszkania ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 czerwca 2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane ...

Czy w przypadku,gdy umowa jest podpisana przez Agencję Aktorską , stronami umowy są Producent i Aktor reprezentowany przez Agencję na podstawie pełnomocnictw, a umowa zawiera ustalenia, że honorarium Aktora będzie przekazywane przez Producenta na konto Agencji na podstawie wystawionej przez nią faktury - wypłata honorarium przez Agencję po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Agecji Aktorskiej spółka jawna.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 maja 2005 r. (data wpływu do Urzędu: 24.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wni ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przychodów otrzymywanych przez spadkobiercę z tytułu tantiem za program komputerowy autorstwa spadkodawcy

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów otrzymywanych przez spadkobiercę z tytułu ta ...

Czy działalność polegająca na wygłaszaniu wykładów na temat własnej twórczości literackiej, prowadzeniu spotkań autorskich, a także uzyskiwanie wynagrodzenia w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też korzystają ze zwolnienia?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Generowanie strony w 29 ms