Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pobyt czasowy za granicą

Czy wydatki poniesione za granicą mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 25 sierpnia 2004 r., w kwestiach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w Irlandii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni informuje, że zgodnie z art. 22 us ...

Czy otrzymane w 2004r. stypendium z Ministerstwa Kultury w łącznej kwocie 18.000,00 zł przeznaczone na sfinansowanie studiów pianistycznych w Kanadzie podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 12.04.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dn ...

Pracodawca oddelegowuje pracowników do pracy do swojego oddziału w Niemczech (kontrakt zagraniczny). Nie wypłaca z tego tytułu diet, pracownicy otrzymują jedynie wynagrodzonie. Czy pracownikom przysługuje pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość diet za każdy dzień pobytu czy jedynie o wartość 30 diet zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.04.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie oddelegowania pracowników do pracy na kontrakcie zagranicznym i odliczania diet. stwierdzam, że: stanowisk ...

Czy w sytuacji, gdy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę pracownikom za pracę za granicą podlega tam opodatkowaniu, to czy Spółka jako płatnik może zaprzestać poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego dochodu oraz czy poboru zaliczek można zaprzestać w momencie rozpoczęcia oddelegowania czy też dopiero po przekroczeniu przez pracowników 183 dni pobytu w kraju oddelegowania w danym roku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonego przez Spółkę "X" Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę p ...

dotyczy możliwości pomniejszenia kwoty dochodu za 2005 rok o równowartość 30 diet w związku z czasowym przebywaniem za granicą i uzyskiwaniem dochodów ze stosunku pracy

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana .... z dnia 02.01.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w kwestii możliwości pomniejszenia kwoty dochodu ...

Czy dochody uzyskane za granicą w latach 2002-2003 powinny zostać rozliczone z urzędem skarbowym w Polsce?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawców zawarte w piśmie z 19.06.2007 r., jako prawidłowe. Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż w okresie od 27 kwietnia do 21 lipca 2002 r. pracował Pan w Wielkiej Brytanii i ...

Jakie są przesłanki do zwolnienia z podatku dochodowego części dochodu uzyskanego ze stosunku pracy w wysokości równowartości 30 diet zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wobec żołnierzy zawodowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 75 ms