Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożyczka

Przychody z działalności gospodarczej

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 926 z 1997r. ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2003 r. w sprawie opodatkowania części umorzonej w 2003 r. pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy ...

Skala podatkowa

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2003 r. uzupełnione w dniu 10.03.2003 r. w sprawie możliwości odliczenia wydatków poniesionych w 2002 r. na spłatę pożyczki udzielonej ze środków PFRON przeznaczonej na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego dla potrzeb niepełnosprawnego dziecka, Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatk ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.04.2003 r. w sprawie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki Urząd Skarbowy w Sandomierzu wyjaśnia: Umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.). Obowiązek podatko ...

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-07-2003 znak: DG.1356/03 w sprawie opodatkowania odsetek od pożyczki, należnych dla udziałowca mającego siedzibę w Finlandii, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spó#17 ...

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych: Umorzenie części pożyczki a przychód podatkowy, podlegający zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w ciężar kosztów uzyskania przychodów a sfinansowanie umorzoną pożyczką innego inwestycyjnego przedsięwzięcia proekologicznego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2.07.2003 r., nr L.dz. /1710/2003 przesłane pismem Izby Skarbowej w Opolu nr PD-I-48/22/BA/03 z dnia 15.07.2003 r. (data wpływu 17.07.2003 r.) oraz pismo nr L.dz.(1840)2003 z dnia 16.07.2003 r. (data wpływu 17.07.2003 r. ...

Źródła przychodów

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 19.08.2003 r. Ldz.124 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam działając w oparciu o art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) z dniem śmierci pracownika wygasa stosunek pr ...

Czy umowa pożyczki udzielona na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej jest czynnością cywilnoprawną zwolnioną z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28.01.2004r. (data wpływu 30.01.2004r.), o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisu art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uprzejmie informuje, iż stosownie do art. 9 pkt 10 lit. g cytowanej wyżej ustawy, zwalnia się od ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku, pismem z dnia 2.12.2003 r. (znak: US.V/2-436/1/2003) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od ...

Spółka pyta o możliwość zaliczenia umorzonego zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki do przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 8 stycznia 2004 r. informuje, że nie potwierdza stanowiska Spółki zawartego w przedmiotowym piśmie. Zaciągnięcie pożyczki - zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku doc ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, umorzenie przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że : Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pr ...

Generowanie strony w 117 ms