Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydawnictwo specjalistyczne

dotyczy opodatkowania i dokumentowania otrzymanych dotacji przedmiotowych do sprzedaży wydawnictw naukowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 10.12.2004 r. (znak: Ldz.406/04, data wpływu do Urzędu 16.12.2004 r.) w sprawie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych dotacji przedmiotowych do sprzedaży wydawnictw naukowych, wyjaśnia: Z prz ...

Czy wydatki na zakup książek poniesione w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez studia o specjalności ratownictwo medyczne, poza miejscem zamieszkania, (ukończenie tych studiów umożliwi podatnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U z 2005r. Nr.8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku p....(NIP) zamieszkałego w...przy ulicy...z dnia...roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie - czy jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie świa ...

Czy stawka 7% do sprzedaży czasopism spełniających wymogi ustawy o VAT może być stosowana do czasopism oznaczonych symbolem ISSN - napisanym w formacie HRT, czy tylko w formie kodu kreskowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2005r /data wpływu 30.08.2005r/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i ...

Czy można stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% do wydawanego i sprzedawanego przez Wydawnictwo czasopisma A. zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 3 lit.a tiret drugie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08. 1997r - Ordynacja Podatkowa ( Dz.U z 2005r nr 8 poz. 60 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego -uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Strona wystąpiła z prośbą o udzielenie informacji w sprawie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do wydawanego i sprzed ...

Czy sprzedaż czasopisma powinna być opodatkowana stawką 0%?

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Dotyczy prawidłowości rozliczenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60z późn. zm.), art. 23 ust. 1, ust. 2, ust. 10` ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spo ...

Czy niżej opisane dokumenty uprawniają Spółkę do stosowania dla przedmiotowej transakcji obniżonej do wysokości 0% stawki podatku?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca współpracuje z Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL (dalej nazywana: Eurocontrol) z siedzibą w Brukseli, pos ...

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo interpretuje przepis mówiący o pierwszym dniu wydania wydawnictw? Dotyczy powstania obowiązku podatkowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60z późn. zm.), art. 20 ust. 1, ust.2, ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2005r (wpłynęło 29.12.2005r) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu ...

Czy wydawanie czasopisma oznaczonego symbolem ISSN, objętego kodem PKWiU 22.13.10-00.29opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 0%

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08. 1997r – Ordynacja Podatkowa ( Dz.U z 2005r nr 8 poz. 60 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Strony w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego #61485; uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Strona wystąpiła z prośbą o udz ...

Czy koszty poniesione w związku z zakupem wydawnictw fachowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie stwierd ...

Generowanie strony w 13 ms