Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapłata częściowa

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, garażu i gruntu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informuje: O tym, czy i w jakim zakresie przysługuje stronom danego stosunku prawnego kompetencja do określonego kształtowania treści tego stosunku decyduje zawsze zakres swobody kontr ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wykonanej na towarach kontrahenta sprowadzonych na polski obszar celny (uszlachetnianie czynne)

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 26.05.2004 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Z pisma spółki wynika, iż podatnik do ...

Podatnik pyta, czy przysługuje mu prawo do skorygowania wystawionej faktury na sprzedaż usług teleinformatycznych na rzecz firmy, która dokonała tylko częściowej zapłaty za wystawioną fakturę VAT?

Z opisu stanu faktycznego, zawartego we wniosku wynika jednoznacznie, że dotyczy on stanu prawnego z kwietnia 2002 roku. Podatnik świadczy usługi teleinformatyczne. W kwietniu 2002 r. podatnik zawarła umowę dotyczącą hostowania stron internetowych. Za świadczoną usługę została wystawiona faktura VAT. Należność za fakturę została zapłacona tylko częściowo, reszta należności do dnia złożenia zapytan ...

Czy brak częściowej zapłaty należności wynikającej z faktury wystawionej za świadczone usługi daje prawo do skorygowania tejże faktury tj. wystawienia korekty faktury na kwotę należności mniejszą, faktycznie zapłaconą przez kontrahenta podatnika?

Ze stanu faktycznego, opisanego przez Stronę we wniosku z dnia 06.01.2005 r. wynika, że przedmiotem działalności firmy podatnika jest świadczenie usług teleinformatycznych. W dniu 12.04.2002 r. podatnik zawarł z kontrahentem umowę dotyczącą hostowania stron internetowych www. Za świadczoną usługę podatnik wystawił kontrahentowi fakturę VAT. Należność za tę fakturę została zapłacona tylko częściowo ...

Czy brak częściowej zapłaty należności wynikającej z faktury wystawionej za świadczone usługi daje prawo do skorygowania tejże faktury tj. wystawienia korekty faktury na kwotę należności mniejszą, faktycznie zapłaconą przez kontrahenta podatnika?

Ze stanu faktycznego, opisanego przez Stronę we wniosku z dnia 06.01.2005 r. wynika, że przedmiotem działalności firmy podatnika jest świadczenie usług teleinformatycznych. W dniu 12.04.2002 r. podatnik zawarł z kontrahentem umowę dotyczącą hostowania stron internetowych www. Za świadczoną usługę podatnik wystawił kontrahentowi fakturę VAT. Należność za tę fakturę została zapłacona tylko częściowo ...

Dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w przypadku rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, płatnych po wydaniu towaru oraz w przypadku otrzymania części należności przed wydaniem towaru.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 11.02.2005r. (L. Dz. WGM.0717-0009/05 2005/02/00452), Urząd Miejski dokonuje sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, rozkładając płatności na raty, płatnych zarówno przed jak i po wydaniu towaru.Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 - ze zm.) obowiązek podatkowy powst ...

Jaki jest moment uznania wydatków z tytułu zapłaconych zaliczek, wynikających z faktur zaliczkowych, do kosztów uzyskania przychodu, zarówno w sytuacji, kiedy Wnioskodawca płaci zaliczkę w wysokości całej kwoty brutto zobowiązania, jak i w przypadku, gdy faktura zaliczkowa opiewa na część zobowiązania?

W dniu 14.02.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zajmuje się działalnością handlową. Ponadto - jak wskazuje Wnioskująca - nabywając towary od niektórych dostawców otrzymuje faktury na kwoty zapłaconych zaliczek. Na tle powyższych okoliczności, powstała wątpl ...

Czy można złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-28 za 2001r. w przypadku nieuzyskania zapłaty za wystawioną fakturę, którą Podatnik uwzględnił w przychodzie i odprowadził należny ryczałt?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości skorygowania zeznania podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu PIT-28 za 2001 ...

- Dotyczy złożenia deklaracji PCC-1 bez podpisu jednej ze stron czynności cywilnoprawnej oraz możliwości zapłaty podatku w wysykości 50%.

P O S T A N O W I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosków Strony z dnia... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie złożenia deklaracji w ...

Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Generowanie strony w 11 ms