Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kantor

Czy wspólnik może wnieść do spółki cywilnej wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa (działalność polegająca na prowadzeniu kantoru) na pokrycie udziału w spółce?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w uzupełnieniu odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14.11.2004 r. informuje, że na podstawie art. 861 kc. wkład wspólnika spółki cywilnej może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw, albo na świadczeniu usług. Oznacza to, iż wsp ...

Jak rozpoznać koszt nabycia towarów handlowych przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów w Austrii? Czy wystąpią różnice kursowe od włanych środków pieniężnych? Spółka zakupiła walutę euro w podmiocie nie posiadajacym statusu banku.

P O S T A N A W I A Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Czy po zaprzestaniu sprzedaży nieopodatkowanej (obrotu walutą) z dniem 16.05.2004 r. należy nadal rozliczać podatek naliczony proporcjonanie, tj. według określonej proporcji na 2004 r.? W jaki sposób dokonać korekty rozliczenia podatku po zakończeniu 2004 r.?

Odpowiadając na pismo z dnia 15.11.2004 r., w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania cz ...

Czy w przypadku zakupu waluty obcej w kantorze i wpłaceniu jej na rachunek walutowy, z którego regulowane są zobowiązania wobec zagranicznych kontrahentów powstają różnice kursowe od własnych środków pieniężnych?

Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, że w przypadku zakupu waluty obcej w kantorze i wpłaceniu jej na rachunek walutowy w banku, z którego regulowane są zobowiązania wobec zagranicznych kontrahentów powstają różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje. Zgodnie z przepisem art. 14 ust. ...

dot. różnice kursowe w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.11.2005 r. (wpływ do Izby Skarbowej – 01.12.2005 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 02.11.2005 r. Nr US I/1-415/18/2005 – odmawia uchylenia w/w postano ...


dotyczy rozliczania różnic kursowych w związku z zakupem walut obcych w kantorze, za które regulowane są następnie zobowiązania

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku, Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ..................... ...................................................... ...

Czy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dla celów ewidencyjnych podatnik powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy też powinien prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Czy dochód uzyskany z rozliczenia transakcji wymiany walut w kantorach wymiany walut stanowi dochód do opodatkowania i z jakiego źródła?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...


Generowanie strony w 61 ms