Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odmowa

Czy do usług projektowych, świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi i realizowanych w systemie zamówień publicznych można stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Sródmieście w odpowiedzi na pismo (...) skierowane do Ministerstwa Finansów, a następnie przekazane przez Izbę Skarbową w Krakowie do tut. Organu za pismem (...) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowią ...

Jak należy ustalić symbol PKWiU danego towaru lub usługi?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.10.2003 r. (wpływ do tutejszego Urzędu: 28.10.2003 r.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze z ...

Czy można udzielić informacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sytuacji, gdy w tej sprawie toczy się postępowanie podatkowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.11.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 01.12.2003 r.), uprzejmie informuje. Na podstawie przywołanego art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzęd ...

Jaki jest zakres zastosowania przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, w związku z Państwa pismem z dnia 07.07.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik ur ...

Pytanie zostało zadane przez Spółkę, która nie jest stroną w sprawie.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 165a w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) w sprawie udzielenia interwencji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia odmówić wszczęcia postępowania w sprawie zapytania Spółki w zakres ...

Czy sprzedawca (wystawca faktury) może odmówić wystawienia duplikatu faktury w sytuacji, gdy nabywca wystąpił z takim wnioskiem?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia ...

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z zaginionej faktury, w razie braku duplikatu faktury?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności zbycia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności przedmiotowego budynku? 2.Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej powyższą transakcję w sytuacji, gdy zastosowano w odniesieniu do niej stawkę podatku w wysokości 22%.

POSTANOWIENIE Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 29.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 19.07.2005 r., nr PP-l/443-68/27957/05/223115/124/124/CzW, w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. ...

Jakie są zasady postępowania z samochodem ciężarowym, nabytym w dniu 3.02.2004 r. i rozliczonym w deklaracji VAT-7 za miesiac luty 2004 r. przez Podatnika, który zmarł w dniu 2.05.2005 r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 165a i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego: 06.06.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chr ...

Zwrócono się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe nabywcy nieruchomości sprzedawanej przez syndyka w postępowaniu upadłościowym z wolnej ręki -

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1, art.14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)– dalej: Ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku syndyka masy upadłości, z dnia 18 lipca 2005r., (wpływ w dniu 26.07.2005r.) uzupełnionego w dniu 11.08.2005r., o udziel ...

Generowanie strony w 104 ms