Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za studia

Czy koszty poniesione w związku z opłatami za studia (czesne) są kosztem uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Pan Franciszek Ś. prowadzi działalność gospodarczą – nauczanie języka angielskiego (wykłady, ćwiczenia), przygotowywanie programów nauczania języka angielskiego, egzaminowanie, prowadzenie kursów i innych usług lingwistycznych, opodatkowaną w formie zasad ogólnych. W 2004 r. ww. w ramach doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji rozpoczął studia eksternistyczne licencjackie na kierunku fi ...

Czy dopłata do czesnego dla pracownika studiującego na studiach licencjackich, magisterskich lub podyplomowych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy osoba posiada skierowanie z zakładu pracy lub go nie posiada?Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dopłata do kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika w przypadku, gdy posiada on lub nie posiada skierowania na kurs z zakładu pracy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2005 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy w spra ...

Czy istnieją możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na studia wyższe (zaoczne) i materiały szkoleniowe? Zdaniem podatnika poniesione wydatki na studia o specjalności zarządzanie gospodarcze pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z celem, jakim jest osiągnięcie lub zamiar osiągnięcia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia Pana .......na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 22 marca 2005r. Nr DF/415-204/05/FD dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie zasł ...

Czy opłata za studia wyższe wspólnika spółki cywilnej, na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 04.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat ...

Czy różnica między kwotą ustaloną przez władze uczelni, a umorzoną częścią opłaty za studia jest przychodem dla studenta?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 9 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2005 r. (znak: PWSZ 342/05) w sprawie udzie ...

Czy jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego na podstawie umowy zawartej z Zakładem Opieki Zdrowotnej i równocześnie kontynuuje się podnoszenie kwalifikacji poprzez studia na kierunku pielęgniarstwo - to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty czesnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U z 2005r. Nr.8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku p... (NIP...) zamieszkałego w... przy ulicy... z dnia ... roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie- czy jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresi ...

Czy w stosunku do studenta, którego ze względu na szczególną sytuację materialną Kanclerz Uczelni zwalnia z części opłaty wpisowej przy przyjęciu na studia, lub z części czesnego ma zastosowanie art. 11a ust. 2a ustawy o podatu dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60- tekst jednolity ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 10.06.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 15.06.2005 r.), uzupełnionego dnia 04.07.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacj ...

Czy opłata za studia wspólnika spółki cywilnej na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonej działalności jest kosztem uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskani ...

Czy wydatki związane opłatami za studia wyższe na kierunku anglistyki związane z wykonywaną działalnością gospodarczą stanowią koszt uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku (...), z dnia 20.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat za studia stwierdzam, że: stanowisko prz ...

Dotyczy zwolnienia z opodatkowania umorzonej raty czesnego za studnia.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 12.07.2005r (wpływ do US 15.07.2005r.) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących kw ...

Generowanie strony w 11 ms