Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana miejsca wykonywania działalności

Czy fakt przeniesienia w całości działalności spółki objętym zezwoleniem w SSE na teren nienależący do strefy w dniu wydania zezwolenia stanowi podstawę utraty prawa do korzystania z pomocy publicznej, o której w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na pismo złożone w dniu 9.11.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie korzystania z pomocy publicznej, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli informuje jak niżej: Pismem z dnia 29.10.2004 r. spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem o udzielenie i ...

Czy każda umowa najmu lokalu (zawarta na czas określony i nieokreślony) w celu prowadzenia działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, co skutkuje zgłoszeniem w Urzędzie Skarbowym jako nowe miejsce prowadzenia działalności ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 13.12.2005 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek ...

Pytanie: czy w związku ze zmianą formy prawnej wykonywanej działalności gospodarczej będą obowiązywały przepisy dotyczące następstwa prawnego w zakresie podatku akcyzowego dla nowego pdomiotu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, § 2, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. – wraz z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2006r. (wpływ do Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 26.10.2006r.) i uzupełnionego pismem z dnia 20.12.2006r. (wpływ do Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 22.12. ...

Firma Rachunkowa - spółka cywilna zamierza przekształcić spółkę cywilną w spółkę zo.o w zakresie przejęcia przez spółkę zo.o usług rachunkowych a pozostawić w spółce cywilnej usługi doradztwa podatkowego. Do spółki zo.o zamierza wnieśc aportem sprzęt komputerowy, wyposażenie, wartość firmy i oprogramowanie. W związku z powyższym czy istnieje możliwośc dokonania indywidualnej wyceny wartości firmy (know-how) w oparciu o wartość godziwą przekazanych i przejętych aktywów netto uwzględniając wyniki 10-letniej działalności spółki.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r –Ordynacja podatkowa ( Dz .U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku spółki cywilnej z dnia 29 maja 2007r. uzupełnionego pismem z dnia 03 i 11 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Czy zmiana miejsca zameldowania powoduje zmianę właściwości organu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

1. Czy w związku ze zmianą kraju siedziby Spółki powstaną konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy CIT po stronie Oddziału ? 2. Czy w związku ze zmianą kraju siedziby Spółki powstaną konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy VAT po stronie Oddziału? 3. Czy w związku ze zmianą kraju siedziby Spółki powstaną konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy PCC po stronie Oddziału? 4. Czy pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, które otrzymał Oddział przed przeniesieniem siedziby Spółki będą nadal wiążące dla Oddziału?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 11 ms