Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: naliczanie odsetek

dotyczy skutków podatkowych umorzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań przez podmiot posiadający udziały w kapitale spółki korzystającej z umorzenia

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu wniosku z dnia 9.11.2004 r. (znak: FG/1030/2004, data wpływu do tut. Urzędu 17.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie skutków podatkowych umorzenia ...


Czy powiększenie kwoty pożyczek o kwoty narosłych odsetek stanowi dla spółki podatkowy koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez pełnomocnika - przedstawione we wniosku z dnia 09.02.2005 r., który wpłynął w dniu 10.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indy ...

1. Autor skargi kasacyjnej w zarzucie dotyczącym przepisów postępowania nie wskazał żadnego przepisu postępowania, które miał naruszyć Sąd I instancji przy rozpoznaniu sprawy. 2. W związku z tym, że w obrocie prawnym pozostaje decyzja dotycząca zaległości podatkowej, naliczenie odsetek w świetle art. 51 § 1, art. 53 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wydaje się w pełni uzasadnione.

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 4 lutego 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1010/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Jadwigi i Janusza W na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2002 r. Nr PB.3.35-820/2/2002. Powyższe rozstrzygnięcie powstało na tle następującego stanu faktycznego i prawnego: Decyzją z dnia 17 grudnia 2001 r. Nr UKS-DO/12/2/32/2001/0658/ ...


1. Przepis art. 54 Ordynacji podatkowej przewiduje osiem wyjątków od zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowej. Skoro odsetki uzyskują samoistny byt to powinny być określane w odrębnej decyzji. 2. Obowiązek opłacania odsetek od zaległości podatkowych i określania ich wysokości przez organy podatkowe wynikał z części ogólnej materialnego prawa podatkowego, a konkretnie z art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem z 31 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1475/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2002 r. Nr PB. 1.22-820/22/2002 określającą W spółce z o.o., z siedzibą w S odsetki od zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. Przyczyną uchylenia decyzji „odsetkowej" było równoczesne uchylenie przez Sąd wyrokiem (z 31 ma ...Jakie kursy walut powinny być stosowane w przypadku wpływu na rachunek walutowy zapłaty od kontrahenta oraz odsprzedaży waluty zgromadzonej na tym rachunku bankowym, aby ustalone różnice były uznawane przez prawo podatkowe.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (wpływ do tut. Urzędu dnia 09.09.2005 r.), uzupełnionego pismami z dnia 20.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 21.09.2005 r.), z dnia 12.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 14.10.2005 r.) oraz z d ...

Czy kwoty przychodów, które zgodnie z obowiązującymi zasadami zaokrąglania nie stanowiły w dniu poboru podatku dostatecznej kwoty podstawy opodatkowania należy wykazywać w kolumnach informacji IFT-1 i IFT-3 "Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania" jako sumę wszystkich przychodów, nie będących podstawą opodatkowania w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych bądź też przychodów, gdzie ze względu na kwotę podatku poniżej 50gr., jego pobór w dniu wypłaty przychodu nie nastąpił (po zmianach od 1 stycznia 2006r.)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Banku (spółka Akcyjna) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedst ...

Generowanie strony w 8 ms