Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bankomat

dotyczy stawki amortyzacyjnej dla bankomatu

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma B. z dnia 5.11.2004 r. (znak: RA-6/16/2004, data wpływu do tut. Urzędu 15.11.2004 r.), uzupełnionego w dniu 22.11.2004 r. pismem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ...

Kwestia amortyzacji pakietu oprogramowania (licencji) nabytego wraz z bankomatem - interpretacja przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 954 ze zm.).

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguję pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego pismem nr PDP-423/30/MM/04 z dnia 3.11.2004 r., stanowiącą odpowiedź na zapytanie Jednostki skierowane do organu pismem z dnia 30.09.2004 r. Wyżej wymien ...

Czy stosowana przez podatnika 14 % stawka amortyzacyjna dotycząca wskazanego środka trwałego (bankomatu) jest prawidłowa ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w ustosunkowaniu do pisma z dnia 5.11.2004 r. bez znaku (data wpływu 8.11.2004 r.), uzupełnionego pod względem wymogów formalnych oraz treści zadanego pytania w dniu 24.11.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosow ...

Czy z chwilą nabycia bankomatów, przy ustalaniu wartości początkowej należy uwzględnić, oprócz ceny należnej finansującemu (leasingodawcy), niezamortyzowaną dla celów podatkowych wartość dokonanych ulepszeń i kiedy od tak ustalonej wartości początkowej należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami ustawy o p.d.o.p.

P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 4 oraz art. 14a §1 ustawy z dn.29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku nr RS/RP/530-1544/05 z dnia 23.06.2005r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie po ...

Pytanie dotyczące wysokości stawki amortyzacyjnej dla bankomatów.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Jednostki dotyczące wysokości stawki amortyzacyjnej dla bankomatów, opisane w piśmie z dnia 18 listopada 2005 r. jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Pismem L. dz. 38 ...


Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych powstanie w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego podanym na wystawionej fakturze, a w przypadku usług przedpłaconych - w momencie dokonania sprzedaży zasilenia, to jest zaciągnięcia zobowiązania do wykonania usługi telekomunikacyjnej? Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej, z której uzyskuje przychody, podzielone na przychody: 1. Ze świadczenia ciągłych usług na rzecz abonentów w miesięcznych okresach rozliczeniowych (na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowiącej podstawę do wystawienia przez Spółkę faktur VAT). 2. Z tytułu usług międzyoperatorskich (tzw. interconnect), świadczonych na rzecz krajowych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizowaniu połączeń m. użytkownikami sieci innych operatorów a klientami Spółki. Zasady rozliczania interconnect regulowane są w umowach zawartych m. operatorami, faktury za wykonanie usługi wystawiane są w cyklach miesięcznych, po zweryfikowaniu przez operatorów wartości wykonanych usług. 3. Z tytułu roamingu za usługi świadczone zgodnie z umowami na rzecz zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizacji połączeń użytkowników zagranicznych sieci komórkowych przebywających na terenie Polski, rozliczane w cyklach miesięcznych. 4. Z usług przedpłaconych (tzw. prepaid), powstające w związku z zakupem przez klientów usług bezabonamentowych - zapłata za usługę następuje z góry przy nabyciu tzw. zasilenia (np. papierowej telekarty, w bankomacie lub poprzez Internet). Dokonanie zasilenia to wprowadzenie do systemu informatycznej informacji o limicie dostępnym dla klienta na wykonanie usług. Dokonując sprzedaży zasilenia Spółka nie jest w stanie określić, kiedy klient skorzysta z jej usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31 stycznia 2007 r. (data wpływu wniosku do tutejszego organu podatkowego 31 stycznia 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do umorzenia bankomatu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 8.12.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.12.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa pod ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązywać będzie dla czynności związanych z obsługą sieci bankomatów takich jak m.in. wydanie karty bankomatowej, obsługa miesięczna karty, usługi transakcji bankomatowych, usługi za utrzymanie bankomatów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować przy zakupie bankomatu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Banku Spółdzielczego X z miesiąca czerwca 2007r, żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej dla bank ...

Generowanie strony w 249 ms