Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie odwoławcze

Czy poniesiony wydatek tytułem kosztów przegranego postępowania odwoławczego jest kosztem uzyskania przychodu?

Zwróciła się pani z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego, pytając: czy poniesiony wydatek w kwocie 5.162,48 zł tytułem kosztów przegranego postępowania odwoławczego jest kosztem uzyskania przychodu. Równocześnie informuje pani, że firma P. sp. j. w R., której jest pani współwłaścicielką uczestniczyła w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę kształtek polietylenowych do budowy ...

czy prawidlowe jest złożenie korekt zeznań WZP dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, II instancji, określających wysokosć zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy prezentowane przez Stronę stanowisko w sprawie możliwości złożenia korekt zeznań WZP za lata 2000 i 2001 w przedstawionym stanie faktycznym ...

1. Sąd kasacyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej i nie jest uprawniony do uzupełniania lub rozszerzenia powołanych przez skarżącego podstaw zaskarżenia oraz zarzutów. 2. Prawidłowe wskazanie podstawy kasacyjnej w zakresie naruszenia prawa materialnego polega na określeniu konkretnych przepisów prawa, które zostały naruszone przez Sąd, jak również sposobu ich naruszenia, to jest wskazaniu czy naruszenie to nastąpiło przez błędną wykładnię czy też błędne zastosowanie. 3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi, zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym, nie jest formą administracyjnego postępowania odwoławczego. Ten tryb postępowania prawnego został przez skarżącą spółkę wyczerpany i zakończył się wraz z wydaniem ostatecznej decyzji przez Dyrektora Izby Skarbowej. W postępowaniu sądowoadministracyjnym domagać się można natomiast jedynie skontrolowania legalności działania administracji publicznej, a nie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem decyzji ostatecznej.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 715/04, oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlanego "R." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Sosnowcu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 rok. Zaskarżoną do ...


Generowanie strony w 18 ms