Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie

Przychody z działalności gospodarczej

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 926 z 1997r. ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2003 r. w sprawie opodatkowania części umorzonej w 2003 r. pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy ...

Czy w przypadku umorzenia przez Wojewodę odsetek od nieterminowych wpłat należności głównej i oprocentowania z tytułu zobowiązania wobec Skarbu Państwa za odpłatne nabycie budynków i urządzeń - na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami - należy umorzone odsetki zaliczyć do przychodów ?

W nawiązaniu do pisma Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 30.04.2003 r., nr US II-2/423/12/03, będącego odpowiedzią na zapytanie Spółki z dnia 03.04.2003 r. oraz pisma Jednostki z dn. 8.05.2003 r., Izba Skarbowa w Łodzi wskazuje, iż stanowisko Urzędu Skarbowego zaprezentowane w ww. piśmie - w zakresie zaliczenia do przychodów umorzonych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań wobec ...


1. Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za 2003 r. w związku z otrzymaną w 2004 r. decyzją z Urzędu Miasta powinien zostać ujęty w zeznaniu podatkowym za 2003 r., czy należy uwzględnić go w deklaracjach za 2004 r. 2.Czy zapłacone w 2004 r. noty odsetkowe z tytułu rozrachunków wobec dostawców zaksięgowane jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2004 roku?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 17 lutego 2004 r. (wpływ do US 23 lutego 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego: 1) Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za 2003 r. w związku z otrzymaną w 2004 r. decyzją z Urzędu Miasta powinien zostać ujęty w zeznaniu podatkowym za 2003 r., czy n ...

Spółka pyta o możliwość zaliczenia umorzonego zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki do przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 8 stycznia 2004 r. informuje, że nie potwierdza stanowiska Spółki zawartego w przedmiotowym piśmie. Zaciągnięcie pożyczki - zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku doc ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, umorzenie przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że : Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pr ...

Czy umorzone odsetki, od udzielonej spółce przez jej udziałowca pożyczki, stanowią w momencie umorzenia przychód podatkowy?

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki może być czynnością prawną dokonaną zarówno pod tytułem nieodpłatnym jak i ...

Urząd Gminy będący podatnikiem podatku od towarów i usług zwraca się z zapytaniem o prawidłowość interpretacji naliczonego podatku VAT dla części umorzonej pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i rozliczenia jej z urzędem skarbowym. Inwestycja została rozpoczęta w 2003r. a zakończona na początku 2004r. Na częściowe pokrycie nakładów otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ i GW. Prace zostały już zakończone i rozliczone tzn.: zapłacono za faktury wystawione przez wykonawców w kwocie brutto, sporządzono deklarację dla podatku VAT i wystąpiono o jego zwrot z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług, a inwestycję przyjęto jako środek trwały w kwocie netto. W związku z tym, iż spłata pożyczki przebiega zgodnie z warunkami umowy urząd gminy korzystając z możliwości wystąpi z wnioskiem o umorzenie jej części. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy umorzenie pożyczki spowoduje dokonanie korekty dotychczas sporządzonej deklaracji VAT-7 i zwrot naliczonego podatku wraz z odsetkami? Czy złożone deklaracje uznane będą za prawidłowe?. Naszym zdaniem umorzenie części pożyczki nie spowoduje zwrotu otrzymanego od urzędu skarbowego podatku.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pisma znak: 3029/3/2004 i 3029/4/2004 z dnia 27.02.2004r., uzupełnione pismem 3029/5/2004 z dnia 15.03.2004r., informuje: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 1 ...

Spółka w upadłości zobowiązana jest nieodpłatnie przekazać na rzecz Gminy, znajdującą się w ewidencji środków trwałych, nieruchomość wniesioną do Spółki jako aport rzeczowy. Zapytanie: czy nie umorzona wartość nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodów dla przekazującego w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Działając na podstawie przepisu art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 167, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w indywidualne ...

- w sprawie umorzenia przez były zakład pracy pozostałej do zwrotu pożyczki.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, ar ...

Generowanie strony w 28 ms