Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługa nieodpłatna

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne świadczenie usług doradczych na rzecz przedsiębiorców, które w 75% podlegają refundacji?

Dotyczy: pisma Urzędu z dnia 20.08.2003 r. nr PP/443/103/a/02/AZ. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w związku z ww. pismem Urzędu wyjaśnia: Organem podatkowym ustawowo upoważnionym do załatwienia zapytania podatnika skierowanego do urzędu skarbowego w trybie art. 14a § 1-4 ustawy - Ordynacja podatkowa jest urząd skarbowy właściwy dla podatnika, również wówczas, gdy zapytanie jest kierowane ponown ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan... wykonał na rzecz podatnika podatku VAT nieodpłatną usługę polegającą na uprzątnięciu terenu wraz z wywiezieniem nieczystości w postaci gruzu. Świadczeniem wzajemnym wykonania usługi była możliwość zatrzymania nieczystości (gruzu) na własność. Przysporzony gruz Podatnik wniósł do majątku przedsiębiorstwa, celem jego dalszej odsprzedaży. Ponieważ sprzedaż gruzu uzależniona była od uzyskania certyfikatu, Podatnik wykonał w .... badanie kruszywa, ponosząc wydatki z tym związane. Następnie sprzedał gruz i wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży. Pan ... składając dodatkowe wyjaśnienie do przedmiotowego zapytania oświadczył, że wykonanie powyższej usługi nie było związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a wykonanie usługi polegającej na uprzątnięciu gruntu zgodnie z zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest czynnością objętą jego działalnością.W związku z tym podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zobowiązany jest do wystawienia faktury na nieodpłatną usługę polegającą na uprzątnięciu gruzu.

Na tle tych okoliczności faktycznych Strona formułuje stanowisko, że nie ma obowiązku wystawienia faktury na powyższą usługę świadczoną w formie nieodpłatnej. Tutejszy Organ stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Podatnika nie jest prawidłowe. Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został określony w art.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U ...

Czy nieodpłatnie świadczona usługa podlega opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 217, art. 14a § 4 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, przedstawione w piśmie z dnia 23 grudnia 2004r. w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług podatkiem od towarów i usług, jest prawidłow ...

Czy świadczone przez Urząd Gminy usługi w zakresie rozprowadzania wody i gospodarki ściekami na potrzeby własne i jednostek budżetowych - szkół podlegają zwolnieniu z VAT, czy powinny być opodatkowane stawką podatku VAT 7%?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Urzędowi Gminy X, oceniając stanowisko przedstawione we wniosku Fn 3022/1/2005 z dnia 16 ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT nieodpłatne użyczenie przez Gminę nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ?

W dniu 04.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek z dnia 03.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 23.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne zostały uzupełnione pismem z dnia 02.03.2005 r. Zgodnie z treścią przepisu art. 14a § 1 ustaw ...

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową świadczącą usługi związane ze sportem i rekreacją zaklasyfikowane wg. PKWiU pod symbolem 92.61.10-00.00 ,, Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych”. Poza odpłatnie świadczonymi usługami, które opodatkowujemy stawką podatku w wysokości 7% Umożliwiamy nieodpłatnie korzystanie z basenu i hal sportowych szkołom. Czy ww. nieodpłatnie wykonywane usługi zwolnione są od podatku od towarów i usług i czy w związku z tym przy odliczeniu podatku naliczonego ma zastosowanie art. 90 ust. 2-9 ww ustawy.

Postanowienie Na podstawie art. 216, oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.) w związku z wnioskiem z dnia 25.02.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że stanowisko w przedstawionym stanie faktycznym jest niepra ...

Spółka wykonała nieodpłatnie usługę pokrycia dachu sali gimnastycznej szkoły, z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa i przez pracowników przedsiębiorstwa.Spółka zwraca się z zapytaniem, czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.) wykonana nieodpłatnie usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pismem z dnia 14 stycznia 2005r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny; Spółka wykonała nieodpłatni ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na potrzeby osobiste pracownika?

Z wniosku wynika, że Spółka nabyła od polskiego kontrahenta usługi przeprowadzki-przewozu rzeczy osobistych pracownika poza terytorium Rzeczypospolitej Polski. Zakup ww. usług stanowi w ocenie Jednostki koszt uzyskania przychodu, gdyż usługi zakupiono na rzecz pracownika, a takie świadczenie zostało zagwarantowane w jego umowie o pracę. Za wykonane usługi Podatnik został obciążony dwoma fakturami: ...

Czy podlega opodatkowaniu pod. VAT dotacja z funduszy pomocowych UE na realizację programu SPO RZL "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" oraz czy służy prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych z realizacją tego projektu?

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Pan ... prowadzi firmę usługowo-handlową i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto działa jako instytucja rynku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.). W I kwartale 2005r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkic ...

czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz członków stowarzyszenia usług zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 63.21.25-00.10 „Obsługa centrali wzywania radio-taxi”. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – w myśl art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 kwietnia 2005 r. (data wpływu do organu podatkowego 06 kwietnia 2005 r.) L. dz. NO/37/2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, - postanawiam uznać stanowisko zawarte ...

Generowanie strony w 96 ms