Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawieszenie poboru akcyzy

Czy oleje napędowe lub opałowe zużywane do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego i czy stosuje się do nich przepisy dotyczące zawieszenia poboru akcyzy?

Zgodnie z § 3ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn.26.04.2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 97, poz.966 z późn. zm) zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz w przypadku, gdy są zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach. Zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że: podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający paliwa siln ...

Podatnik sprzedaje komponent z tworzyw sztucznych o kodzie PKWiU 24.66.32-90.00. W związku z tym, iż wyrób ten podlega opodatkowaniu zerową stawką akcyzy, Spółka w przypadku sprzedaży tego wyrobu w kraju nie wystawia dokumentu ADT. Towar przemieszczany jest według podatnika w procedurze z zapłaconą akcyzą. Czy sprzedaż w/w wyrobu w trybie zapłaconej akcyzy ma odbywać się na podstawie zwykłej faktury VAT bez dołączania ADT? Czy stawkę zero traktować jako zapłaconą akcyzę?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: W poz. 10 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257z późn. zm. ; zwaną dalej ustawą), znajdują się produkty o kodzie PKWiU 24.66.32 – preparaty przeciwstuko ...

Czy możliwe przemieszczenie wyrobu akcyzowego zharmonizowanego wyprodukowanego na jednym składzie podatkowym na inny skład podatkowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku gdy wyrób ten zakupiony będzie przez podmiot trzeci, nie mający statusu składu podatkowego. Faktura w tym przypadku wystawiona byłaby na podmiot trzeci natomiast ADT na skład podatkowy odbierający.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami), pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym. Zgodnie z art. 31 ust.2 tej ustawy oraz § 13 i §14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawi ...

Czy podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy dostawie i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w świetle powyższych warunków obejmuje zawieszony podatek akcyzowy. Zdaniem Podatnika zawieszonego podatku akcyzowego nie wlicza się do podstawy opodatkowania.

Stan faktyczny Podatnik dokonuje w procedurze zawieszania poboru akcyzy transakcji sprzedaży towaru akcyzowego zharmonizowanego (gaz płynny) ze składów podatkowych do odbiorców prowadzących składy podatkowe. Spółka nalicza podatek VAT od wartości netto dostarczanych towarów, bez powiększania o kwotę zawieszonego podatku akcyzowego. Również w podstawie opodatkowania podatkiem VAT przy wewnątrzwspól ...

Czy uzyskanie statutu zarejestrowanego handlowca przy równoczesnym prowadzeniu składu podatkowego w innym miejscu ma wpływ na prawo do zawieszenia poboru akcyzy związane z prowadzeniem składu podatkowego?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 10.11.2004r. (data wpływu 18.11.2004r.) wyjaśniam: Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej dziełalności strona prowadzi skład podatkowy w miejscowości X, w którym są produkowane i magazynowane wyroby akcyzowe zharmon ...

Zgodnie z art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 929 ze zm. ) proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: 1) Czy podmiot produkujący wyroby nieakcyzowe z wyrobów akcyzowych zharmonizowanych musi prowadzić swoją działalność w składzie podatkowym? 2) Czy podmiot może kupować i obracać towarami wymienionymi w § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zm. ) poza składem podatkowym i czy powinien być objęty szczególnym nadzorem podatkowym? 3) Czy podmiot, który jest zarejstrowanym handlowcem, kupujący wyroby akcyzowe zharmonizowane i zużywający je do produkcji wurobów nieakcyzowych musi być objęty stałym nadzorem? XXXX Sp. z o.o. jest producentem rozcieńczalników węglowodorowych o kodzie PKWiU 24.14.73-40.40 i 24.30.22-79.90 ( kody na podstawie opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ). Zgodnie z kodami PKWiU i załącznikami nr 1 i nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zm. - dalej ustawa ) produkty te nie są wyrobami akcyzowymi. Do ich produkcji niezbędne jest wykorzystanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Zgodnie z art. 31 ustawy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który, między innymi, prowadzi działalność polegającą na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Ponieważ Spółka produkuje wyroby nieakcyzowe, więc nie spełnia przesłanek ustawowych i nie może otrzymać zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Półprodukty wykorzystywane przez Spółkę w procesie produkcyjnym są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Ponieważ większość z nich to wyroby wymienione w § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zm. ) wydanego na podstawie art. 25 ustawy. Spółka może kupować te produkty jako zwolnione od akcyzy pod warunkiem, że złoży stosowne oświadczenia ( zgodnie z treścią § 14 rozporządzenia). Zgodnie z treścią cytowanego wyżej § 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe ( wymienione w § 14ust. 1 pkt 1, 2, 3 ), gdy zużywane są do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych. Zgodnie z § 14 ust. 2 zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że importer/nabywca złoży stosowne oświadczenie o treści i w formie opisanej w § 14 ust. 2, 3 i 4. W § 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nie zdefiniowano podmiotu, a jedynie przedmiot zwolnienia, z czego wynika, że ze zwolnienia może korzystać zarówno: podmiot nabywający towary wymienione w § 14 ww. rozporządzenia, który bezpośrednio zużywa je do uprawniających do zwolnienia celów; podmiot nabywający towary wymienione w § 14 ww. rozporządzenia w celu ich dalszej odsprzedaży. Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 25 ustawy, z którym wyroby akcyzowe zharmonizowane mogą ( czyli nie muszą-przypis autora ) podlegać szczególnemu nadzorowi podatkowemu ( art. 25 ust. 4 ustawy ). Możliwość sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego została wyregulowana, zgodnie z delegacją art. 25 ust. 5 ustawy, w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. § 14 rozporządzenia nie nakłada żadnego dodatkowego wymogu na podmioty dokonujące obrotu tymi wyrobami poza złożeniem stosownego oświadczenia, więc obrót ten nie jest objęty szczególnym nadzorem podatkowym. Ponieważ do procesów produkcyjnych Spółka będzie również wykorzystywała wyroby akcyzowe zharmonizowane niewymienione w § 14 a objęte regulacją § 16 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, nie będzie mogła w tym wypadku korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 25 ustawy, a jedynie ze zwolnienia w procedurze zawieszenia poboru akcyzyzgodnie z działem II ustawy. W tej sytuacji najwygodniejszą formą działania dla Spółki będzie wystąpienie w roli zarejestrowanego handlowca ( po uzyskaniu stosownych zezwoleń ). Ponieważ Spółka będzie ostatecznym odbiorcą tych produktów i wykorzysta je do produkcji wyrobów nieakcyzowych nie musi być objęta szczególnym nadzorem podatkowym. W opinii pytającego, zgodnie z przepisami i stanem faktycznym opisanymi powyżej XXXXX Sp. z o.o.: 1. nie może prowadzić swojej działalności w składzie podatkowym? 2. może kupować i obracać towarami wymienionymi w § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zm. ) poza składem podatkowym i nie może być objęta szczególnym nadzorem podatkowym? 3. po uzyskaniu statusu zarejestrowanego handlowca kupując wyyroby akcyzowe zharmonizowane i zużywając je do produkcji wyrobów nieakcyzowych nie będzie objęta stałym nadzorem podatkowym.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) Dyrektor Izby Celnej w Łodzi po sprawdzeniu odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi pismem nr 362000-RPA-0630-38/2004/PB stwierdza, że jest ona nieprawidłowa. W związku z powyższym zmienia jej brzmienie i udziela nowej odpowiedzi na Państwa pytanie ...

Czy możliwy jest przewóz ze składu podatkowego do kontrahentów w jednej autocysternie gazu wyprowadzonego ze składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy łącznie z gazem wyprowadzonym ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy?

DECYZJA Dyrektor Izby Celnej w Gdyni działając na podstawie: art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60), art. 6a ust. 3, art. 6d ust. 1 pkt 4, art. 6e oraz art. 6l ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 156 poz. 1641 z późn. zm.), § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 k ...

Czy zharmonizowane wyroby akcyzowe którymi są oleje podstawowe klasyfikowane do kodu CN 2710 1999 (PKWiU 23.20.18) mogą być przemieszczane, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, ze składu podatkowego Spółki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego UDT?

Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów klasyfikowanych jako zharmonizowane wyroby akcyzowe. Zharmonizowanym wyrobem akcyzowym, którego dotyczy nasze zapytanie, jest olej podstawowy klasyfikowany do kodu CN 2710 1999 (PKWiU 23.20.18). Wyrób ten jest dostarczany w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej do odbiorców w państwach członkowskich Wspólnoty Euro ...

Czy usługa hydroodsiarczania oleju napędowego wykonywana wprocedurze zawieszenia poboru akcyzy nie skutkuje powstaniem obowiązkupodatkowego?

Działając na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Tekst Jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony z dnia 11.01.2005r. (data wpływu do UC) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie postanawia : uznać, że ...

Czy przepakowanie papierosów z opakowań nie spełniających wymogów stawianych ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobó tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) do opakowań, które będą spełniały te wymogi, jeżeli będzie odbywało się na terytorium składu podatkowego, wywołuje powstanie obowiązku podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w zw. z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) postanawiam uznać stanowisko Strony, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawionego we wniosku z dnia 10 lutego 2005r. (znak pisma Z-IV/24/05) uzupełnionego pismem Z-IV/28/05 z dnia 17 lute ...

Generowanie strony w 13 ms