Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie z poboru akcyzyCzy w odniesieniu do oleju bazowego klasyfikowanego wg kodu CN 27101999 znajduje zastosowanie przepis art.24 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz.257).

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie znak 12/684/04/WJ z dnia 2004.12.29. Urząd Celny w Przemyślu informuje, iż w odniesieniu do oleju bazowego klasyfikowanego wg kodu CN 27101999 nie znajduje zastosowania przepis art.24 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U ...

XXXXX zwracają się prośbą o potwierdzenie prawidłowości interpretowania przez nas: 1) art. 72.1 i 2 ustawy z 23.1.2004 r. w sprawie podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 29 z 2004 r. ), 2) §18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 97/2004 r.). XXXXX wytwarza wyroby nie przeznaczone do konsumpcji przez ludzi zawierające w swym składzie alkohol etylowy, między innymi: 1) rozcieńczalnik do farb spirytusowych o symbolu PKWiU 24.30.22-79 i zawartości alkoholu etylowego porektyfikacyjnego 90% objętości skażonego n-butanolem w ilości 5%; 2) płyn do mycia szyb o symbolu PKWiU 24.51.32 i zawartości alkoholu etylowego porektyfikacyjnego 10% objętości-skażonego bitrexem. Zgodnie z art. 72.1 ustawy o podatku akcyzowym-alkoholem etylowym w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11, 15.92.12 nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowaniaPKWiU. Naszym zdaniem wyroby przez nas produkowane mieszczą się w przedstawionej treści alkoholu etylowego. Tym samym zgodnie z art. 72.2 ustawy o podatku akcyzowym jesteśmy producentem ( dokonującym wyrobu ) alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Stwierdzenie takie powoduje konieczność potwierdzenia naszej interpretacji dot. zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego tj. §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.4.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 97/2004 poz. 966 ). Naszym zdaniem Spółdzielnia jest zwolniona z podatku akcyzowego przy zakupie alkoholu etylowego ponieważ wykorzystuje zakupiony alkohol etylowy do produkowania wyrobów nie przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi. Zwolniona jest również przy sprzedaży wyrobu gotowego zawierającego w swoim składzie alkohol etylowy ponieważ wprowadza do obrotu handlowego alkohol etylowy skażony środkiem skażającym. Ponadto spełni warunki zawarte w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku akcyzowego tj.: - złożysprzedającemu oświadczenie stwierdzające, że zakupiony alkohol zostanie zużyty do celów o których mowa w ust. 1 §18 rozporządznia Ministra Finansów z 26.4.2004 r.; - przekazywać będzie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenie do naczelnika urzędu celnego o ilości i sposobie wykorzystania zwolnionego alkoholu etylowego; - przedłoży zaświadczenie potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wydane przez naczelnika urzędu celnego; - alkohol etylowy XXXXX nabędzie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy; - XXXXX prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania wyrobów zwolnionych.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) poniżej wskazuję przepisy, które mają zastosowanie w merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, a które dotyczą pytania postawionego w Państwa wniosku: Zgodnie z brzmieniem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ), alkoholem etylowym w r ...

Sprawa: prawa do odliczenia podatku akcyzowego zawartego zawartego w cenie zakupu nabywanych olejów smarowych ze zgrupowania PKWiU 23.20.18 zużywanych do produkcji innych towarów. Nasza XXXXX produkuje części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników. Są to detale toczone ze stali i metali kolorowych a ich produkcja odbywa się przy zastosowaniu technologii obróbki skrawaniem. Nie są to wyroby akcyzowe. Do produkcji detali XXXXX wykorzystuje jako materiały pośrednio produkcyjne oleje smarowe ze zgrupowania PKWiU 23.20.18 objęte od 1 września 2003 r. podatkiem akcyzowym. Są to przede wszystkim-oleje nieemulgujące do obróbki skrawaniem, pełniące rolę chłodziwa w procesie obróbczym na styku narzędzia skrawającego i materiału obrabianego ( olej ACP 2E bez związku chloru-PKWiU 23.20.18-07.6 ) a także: oleje hydrauliczne, do celów hydraulicznego sterowania obrabiarką; oleje smarownicze, zapewniające prawidłową pracę obrabiarek; oleje hartownicze, pełniące rolę chłodziwa przy hartowaniu detali, stanowiącym część procesu produkcyjnego. Spółka nabywa oleje od krajowego producenta XXXXX i zgodnie z obowiązującymi do 1 maja 2004 r. przepisami podwyższała podatek naliczony VAT o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu olejów nabywanych dla potrzeb produkcji swoich wyrobów ( §18 ust. 5 rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego ). Przepisy, które obowiązują po dniu 1 maja br. dotyczące zarówno podatku VAT jak i podatku akcyzowego , takiej możliwości nie dają. Tym samym podatek akcyzowy zawarty w cenie nabywanych olejów obciąża nasze koszty produkcji, w kwocie ca 50 tys. zł miesięcznie, co wpływa istotnie na pogorszenie naszej sytuacji finansowej i konkurencyjności na rynku światowym. XXXXX nie ma bowiem możliwości podwyższenia cen na produkowane wyroby w celu pokrycia obciążającego koszty podatku akcyzowego. Możliwości wzrostu cen są ograniczone przez barierę cen światowych. XXXXX funkcjonuje w branży motoryzacyjnej, charakteryzującej się dużą konkurencją firm takich jak Bosch, ale także spoza obszaru UE ( Indie, Rosja, kraje Dalekiego Wschodu ). Nasi odbiorcy w kraju i zagranicą oczekują wręcz obniżki cen i naciskają na redukcję kosztów. Wzrost cen materiałów zużywanych do produkcji spowodowany niemożnością odliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu olejów smarowych nie znajduje u nich żadnego zrozumienia. Dlatego też bardzo prosimy o zapoznanie się z problemem, przed którym stanąła nasza XXXXX po dniu 1 maja br, i wskazanie czy istnieją bądż są przewidziane do wprowadzenia rozwiązania prawne, pozwalające zastąpić dotychczasowe możliwości odliczenia wynikające z § 18 ust. 5 rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego obowiązującego do dnia 1 maja 2004 r. Może mógłby to być, na wniosek podatnika, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu dla producentów wykorzystujących przedmiotowe oleje smarowe dla potrzeb swoichprocesów produkcyjnych, bądż zwolnione z obowiązku podatkowego sprzedawanych olejów smarowych, jeśli celem nabycia byłoby wykorzystanie ich w sposób wyżej opisany. Nadmieniamy, że wykorzystane w procesie produkcyjnym oleje smarowe są przez nas odsprzedawane jako oleje odpadowe-przepracowane, objęte stawką podatku akcyzowego 0%. Przedmiotowa sprawa jest bardzo istotna dla nas, wobec czego prosimu o jej wnikliwe rozpatrzenie.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.07.2004 r. skierowane do Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów, następnie przekazane za pośrednictwem Izby Celnej w Łodzi do tutejszego Urzędu dnia 11.08.2004 r. Naczelnik Urzędu Celnego W Piotrkowie Trybunalskim wyjaśnia co ...

Podatnik posiadając status zarejestrowanego handlowca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu płynnego propan-butan w procedurze zawieszenia akcyzy z przeznaczeniem go do produkcji wyrobów aerozolowych. W opinii Strony opisane powyżej działania umożliwiają jej skorzystanie w myśl § 15 ust 1 i ust 5 pkt 3 w/w rozporządzenia ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

POSTANOWIENIE Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2005r. złożonego przez Stronę w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z dnia 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60) w sprawie interpretacji zapisu § 15 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966, ze zm.) uznaje stan ...

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) XXXX uprzejmie prosi o odpowiedź na następujące pytanie: czy w świetle obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zm. ) na podstawie §13 ust. 1 pkt 5 oraz zapisów ust. 2a i 2b, można zakupiony olej smarowy oznaczony symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 71-2710 19 99 zwolniony z akcyzy, wykorzystać przez nas do wykonania usług zewnętrznych napraw samochodowych oraz przeglądów technicznych samochodów? Naszym zdaniem uważamy, że użycie oleju smarowego zwolnionego z akcyzy wykorzystywanego przy świadczeniu usług zewnętrznych nie może być traktowane jako jego odsprzedaż. Ponadto przepisy nie definiują pojęcia odsprzedaży. Wobec powyższego fakt świadczenia usługi naprawy bądż przeglądu technicznego nie powinien być utożsamiony z odsprzedażą użytych do jej wykonania materiałów. W związku z wezwaniem do uzupełnienia zapytania, XXXXX składa dodatkowe wyjaśnienia do stanu faktycznego przedmiotowej sprawy: XXXXX zakupuje wyrób akcyzowy zharmonizowany o symbolu PKWiU 23.20.18-05.20 ( wielosezonowy olej przekładniowy do skrzyni przekładniowych samochodów Hipol GL-4 80W/90 ). Zakupy dokonywane są w kraju w składzie podatkowym. Do zamówienia składanego sprzedawcy dołączane jest oświadczenie stwierdzające, że zakupiony wyrób wykorzystany będzie do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Na podstawie §13 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zm. ) sprzedawca stasuje zwolnienie z podatku akcyzowego. Zakupiony olej smarowy od akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie ze złożonym oświadczeniem wykorzystywany jest do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Wielosezonowy olej przekładniowy o symbolu PKWiU 23.20.18-05.20 stosowany jest do skrzyni przekładniowych własnych samochodów. Ponadto zużyty został podczas wykonywania usługi naprawy i obsługi technicznej pojazdu samochodowego, będącego własnością innego podmiotu gospodarczego. Olej przekładniowy Hipol GL-5 80W/90 zużyty został do napełnienia ( wymiany ) skrzyni przekładniowej. Wartość zużytego oleju stanowiła składnik ceny świadczonej usługi. Uważamy, że przy świadczeniu tych usług można było zużyć olej smarowy zakupiony bez akcyzy. Na podstawie §13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. ze zmianami w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego sądzimy, że o zwolnieniu oleju smarowego, oznaczonego symbolem PKwIu 23.20.18-05.20 decyduje jego przeznaczenie. Jeśli zużywany jest na cele, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, wówczas korzysta ze zwolnienia. W naszej firmie zakupione oleje smarowe bez akcyzy wykorzystywane są na dolewki i wymiany do skrzyni przekładniowych pojazdów samochodowych. Ustawodawca nie ograniczył ich stosowania do własnych potrzeb ( do własnych pojazdów ). Naszym zdaniem mogą być tym samym stosowane również przy świadczeniu usług napraw i obsług technicznych samochodów innych podmiotów. Ponadto uważamy, iż zużycie oleju smarowego zwolnionego z akcyzy przy świadczeniu usługi naprawy i obsługi nie może być traktowane jako jego odsprzedaż. Naszym zdaniem świadczenie usługi naprawy bądż obsługi technicznej jest tożsame ze sprzedażą usługi, a nie materiału zużytego do jej wykonania.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim, po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 25 maja 2005 r. ( data wpływu do tutejszego urzędu 1 czerwca 2005 r. ) uzupełnionego pismem z dnia 15 czerwca 2005 r. ( data wwpływu 16 czerwca 2005 r ...

Czy komponent uzyskany w wyniku przerobu odpadów z przemysługumowego i produkcji gumy na specjalistycznej instalacji do katalitycznegoprzerobu tych odpadów jest komponentem uzyskanym w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych?Czy w przypadku sprzedaży olejów napędowych i benzyn z udziałem tegokomponentu podatnik może korzystać ze zwolnienia w podatku akcyzowym?

Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 12.05.2005r. ( data wpływu do UC 16.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, postanawia: uznać, ż ...

Czy podatnik może korzystać ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego(Dz.U. Nr.97, poz.966 z późn.zm.)do czasu wydania przez Ministra Gospodarki stosownego rozporządzenia regulującego wymagania jakościowe i metody badań jakości biokomponentów - estrów metylowych oraz estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych otrzymywanych w procesie przetwarzania rzepaku albo produktów ubocznych i odpadów?

Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 22.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie postanawia : uznać, że stanowisko przedstawione we wniosk ...

Czy w świetle obowiązujących uregulowań prawnych tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, póz. 966 z późn. zm.) energia elektryczna zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła podlega zwolnieniu od akcyzy?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a, art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8/2005, póz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Tryb., po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19 sierpnia 2005 r. (data wpływu do urzędu 26 sierpnia 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podat ...

Generowanie strony w 33 ms