Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawarcie związku małżeńskiego

W jaki sposób małżonkowie powinni rozliczyć poniesione przez nich wydatki na remont dwóch lokali mieszkalnych w sytuacji, gdy pierwsze wydatki ponieśli przed zawarciem związku małżeńskiego?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż podatnicy w czerwcu 2004r. zawarli związek małżeński i zamieszkali wspólnie w lokalu mieszkalnym X. Jednocześnie, zgodnie z normą art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004r., zwanej dalej "updof", ...

Czy żona może skorzystać z ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego, którego właścicielem jest jej mąż?

Podatnik w złożonym wniosku o interpretację przepisów podatkowych pyta, czy z ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego może skorzystać jego żona w sytuacji, gdy: - jest on właścicielem budynku mieszkalnego, który remontuje, - w roku podatkowym zawarł związek małżeński, - wydatki na remont zostały udokumentowane fakturami na jego nazwisko, - w małżeństwie panuje ustawowa wspólność majątko ...

Czy podatnik w roku 2005 i w latach następnych może skorzystać wspólnie z żoną z ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy będąc kawalalerem, korzystał w latach 1996 do 1998 z "dużej ulgi budowlanej"?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Podatnik w latach 1996 - 1998, będąc jeszcze stanu wolnego, skorzystał z odliczeń na zakup lokalu mieszkalnego w ramach ulgi budowlanej, a następnie mieszkanie to sprzedał. W 1999 r. podatnik zawarł związek małżeński. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, a małżonkowie składają wspólne zeznania podatkowe. W 2005 r. podatnik ma zamiar zaciągnąć w ...

Czy wobec faktu zawarcia związku małżeńskiego w trakcie trwania roku podatkowego ulga remontowa przysługuje każdemu z małżonków z osobna jako współwłaścicielom nieruchomości, czy też możemy skorzystać tylko z jednej ulgi remontowej ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. tekst jednolity z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach uznaje stanowisko strony przedstawione w piśmie, które wpłynęło do tutejszego urzędu dnia 21.03.2005 r. jako uzupełnienie wniosku złożonego dnia 02.03.2005 r. (data wpływu do urzędu 04.03.2005 r.) w s ...

Czy będę mogła skorzystać ze wspólnego opodatkowania małżonków z podatku dochodowego od osóbfizycznych za 2004 rok?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 23 lutego 2 ...

Pytanie podatnika dot. możliwości opodatkowania dochodów za 2005r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko, w sytuacji gdy córka podatnika w trakcie roku 2005 ukończyła 25-ty rok życia, kształci się w szkole wyższej, uzyskuje dochody z renty rodzinnej, ale cały rok podatkowy 2005 pozostawała w związku małżeńskim.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani... z dnia 15.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 6 ust. 4 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 17 ...

Czy korzysta ze zwolnienia od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychód ze sprzedaży nieruchomości uzyskany przed zawarciem małżeństwa, wydatkowany po zawarciu małżeństwa na wspólny zakup mieszkania?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2005 r., który wpłynął w dniu 08.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualn ...

dotyczy odliczania od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nowowybudowanego mieszkania

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 2.09.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre ...


Czy przysługuje prawo do wspólnego opodatkowania za 2005 r. małżonkom, którzy zawarli związek małżeński 1.01.2005 r.?

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 ust. 2, ust. 3, ust.8 i art. 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacj ...

Generowanie strony w 36 ms