Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie z podatku akcyzowego

Kiedy istnieje obowiązek wyodrębniania na fakturze VAT kwoty podatku akcyzowego przez kontrahenta oraz kiedy podatnik podatku akcyzowego jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego zawartą w wartości sprzedaży towarów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, wyjaśnia co następuje: Ze złożonego pisma wynika, iż (...) sp. z o.o. eksportuje w niewielkich ilościach towary akcyzowe. Zak ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym sprzedaż wyrób sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.92.12-00?

dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2003 r. w sprawieopodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.92.12-00. Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Gorlicach wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z zapisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 ...

Podatnik zwrócił się o udzielenie informacji, czy producent sprzedający oleje smarowe oznaczone symbolem PKWiU 23.20.18 na cele hydrauliczne i przekładniowe, korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 13 rosporządzenia MF z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów smarowych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 27101971 – 27101999, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw sil ...

Podatnik jako producent wyrobów cukierniczych, chciałby stosować do swoich produktów aromaty produkowane na bazie alkoholu etylowego. Zwrócił się więc z pytaniem, jakie warunki powinien spełnić aby kupować w/w surowiec do produkcji, bez naliczania akcyzy?

Zgodnie z zapisem § 18 ust. 1b rozporządzenia z dnia 26 kwietnia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. Nr 97, poz. 966), zmienione rozporządzeniem MF z dnia 11 sierpnia 2004r. ( Dz. U. Nr 181, poz. 1875 ) zwalnia się od akcyzy olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych, zawierające w swym składzie alkohol etylowy, stosowane do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoh ...

W odpowiedzi na pismo w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego możliwości obniżania kwoty naliczania podatku akcyzowego o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu energii elektrycznej zakupionej na rynku i zużytej w procesie produkcji energii elektrycznej , informuję co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą ) opodatkowaniu akcyzą, podlega sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa. W art. 4 ust. 5 ustawy wprowadzona została zasada tzw. „ jednokrotności opodatkowania wyrobów akcyzowych”. Zgodnie z brzmieniemcytowa ...

Strona zamierza powrócić z pobytu w Niemczech, ma zamiar przywieźć samochód osobowy zarejestrowany na nią od 9 miesięcy. Zwraca się z zapytaniem, czy jest zobowiązany do zapłacenia podatku akcyzowego?

Postanowienie Na podstawie art. 216,217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późniejszymi zmianami ) w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 24.01.2005r. o udzielenia interpretacj ...

Podatnik w procesie energii elektrycznej zużywa olej opałowy ciężki, natomiast w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu zużywa olej opałowy lekki. Padatnik w obu przypadkach korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Zwraca się z pytaniem czy podlega procedurze szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami)?

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami), zwalnia się od akcyzy między innymi oleje opałowe w przypadku, gdy są zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej (po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 3 w/w rozporządzenia). Jednym z warunków zwolnienia określonym w ust. 3 ...

Czy sprzedaż benzyny I komponent nieługowanej douprawnionego/zwolnionego nabywcy, na podstawie samego oświadczenia, bezstosowania procedury zawieszonego poboru akcyzy oraz bez zaświadczeniapotwierdzajacego zamówienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia zakcyzy?

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 29.03.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie Postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy: iż z ...

Jakie są możliwości odsprzedaży gaczu parafinowego w świetle przepisów o podatku akcyzowym?

Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Tekst Jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 21.01.2005r. (data wpływu do UC) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie : postanawia uznać, że stanowisko ...

Czy zgodnie z brzmieniem § 13, 14, 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) firma jest zwolniona od akcyzy na ww. produkty?

Stan faktyczny: Firma XXXXXX jest przedsiębiorstwem handlowym, prowadzącym obrót tj. nabywa i odsprzedaje m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów. Wyroby te nabywane i odsprzedawane są w opakowaniach 1l, 5l, 10l, 20l oraz w beczkach po 200l. Otrzymy ...

Generowanie strony w 3 ms