Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urządzenie pomiarowe

Czy podmioty świadczące na rzecz komendy policji usługi legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu powinny opodatkowywać ww. usługi 22 % stawką podatku od towarów i usług? ”

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 27 grudnia 2004 r. w komendzie policji odbył się przetarg na świadczenie usług m.in. w zakresie legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu ( symbol PKWiU 74.30.16-00.00 ). Podczas wspomnianego przetargu nastąpiła rozbieżność dotycząca opodatkowania ww. usług legalizacji urządzeń. W kalkulacji c ...

Czy właściwym jest pominięcie na fakturze (oraz nie ujęcie w podstawie opodatkowania), wystawionej z tytułu wykonania czynności około-legalizacyjnych, zasadniczych kosztów legalizacji (urzędowej opłaty)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 08 lutego 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia p ...

Czy usługi instalowania elektronicznej aparatury badawczej w dydaktycznych pracowniach przedmiotowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 33.20.91-00.20 jako "usługi instalowania przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno - pomiarowych i badawczych" podlegają opodatkowaniu

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Podatnik podał, iż wykonuje m. in. kompletne wyposażenie laboratoriów (pracowni przedmiotowych) z zakresu elektrotechniki, podstaw elektroniki, elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, miernictwa elektrycznego i elektronicznego, maszyn elektrycznych małej mocy, w analizowanym przypadku mowa jest o laboratorium elektrotechniki oraz elektroni ...


Generowanie strony w 8 ms