Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: starostwo

dotyczy obowiązku składania miesięcznych deklaracji VAT-7 przez powiat i starostwo

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 28.07.2004 r. (znak: FK.I.0715-27/04) o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania jest wątpliwość dotycząca obowiązku s ...


1. Czy opłata z tytułu trwałego zarządu wynikająca z art. 82 i 83 ust. 1, 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy w sytuacji zwolnień jednostek organizacyjnych z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu naliczany jest podatek VAT? Czy w przypadku darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu na rzecz Województwa (2 jednostki samorządu terytorialnego), czynność ta będzie objęta podatkiem VAT (Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tej nieruchomości)?

Stan faktyczny: 1. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) "trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną". Art. 4 pkt 10 tej ustawy wyjaśnia, iż jest nią "państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej". Zgodnie z art. 45 ww. ustawy trwał ...

Jaka jest stawka podatku VAT na usługi geodezyjno-kartograficzne świadczone przez starostwo?

Starostwo złożyło w tut. Urzędzie wniosek o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny:Starostwo świadczy usługi geodezyjno-kartograficzne. Obowiązek świadczenia tych usług wynika z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a wysokość opłat za te usługi ustala rozporządzenie wykonawcze do tej ...

Czy oddanie nieruchomości w trwały zarząd podlega ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535)?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2005 r (data wpływu 22.02.2005 r.) złożonego przez Starostwo Powiatowe w sprawie interpretacji p ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zaległe opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów których termin płatności został odroczony lub które zostały rozłożone na raty z terminami płatności po dniu 01.05.2004 r.?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2004 r. znak: GG IIIb 7240/13/04, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 27.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r. informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zaległe opłaty za oddane w latach poprzednich tj. przed dniem 01.05 ...

Czy w sytuacji, gdy wywłaszczona nieruchomość została zwrócona poprzedniemu właścicielowi - a on zwraca odszkodowanie dotychczasowemu właścicielowi Gminie, która z kolei zwraca koszty związane z jego przeprowadzeniem Skarbowi Państwa należy doliczyć podatek VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) oraz przepisów art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1, art. 7, art. 8 i art. 15 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej ...

Czy w sytuacji, gdy użytkownik wieczysty nie dokona zapłaty opłaty rocznej do dnia 31 marca danego roku, to Starostwo mimo to ma obowiązek odprowadzić do dnia 25 kwietnia podatek VAT, czy też bez zapłaty nie ma obowiązku odprowadzać podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) i § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.01.2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 17, poz.150) oraz art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ...

Starostwo powiatowe zwraca się z pytaniem czy w sytuacji gdy dany podmiot pierwotnie nabył prawo użytkowania wieczystego w drodze decyzji administracyjnej, a następnie dokonuje zbycia tego prawa przez czynność cywilnoprawną , to czy opłata roczna , którą będzie uiszczał nabywca tego prawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) oraz art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prz ...

Czy pobieranie opłat komunikacyjnych przez Starostwo Powiatowe podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2005 r. ( data otrzymania 14 lutego 2005 r. uzupełniony 22 lutego 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Generowanie strony w 40 ms