Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samodzielna działalność gospodarcza

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Uczelnia zawiera umowy o dzieło z osobą fizyczną nie będącą jej pracownikiem na przeprowadzenie, pod nadzorem i za pełną odpowiedzialnością Szkoły, cyklu wykładów i ćwiczeń ze studentami Pytanie brzmi: czy świadczenie ww. usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeśli wykonawca umowy w poprzednim roku podatkowym z tytułu tego rodzaju umów uzyskał dochód przekraczający 10.000 euro oraz w przypadku, gdy ten dochód był niższy niż 10.000 euro.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje m.in. wszelką działalność producentów, handlo ...

Pismem złożonym w kancelarii urzędu podatnik zwrócił się z zapytaniem o ustalenie zakresu zastosowania przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej na własne nazwisko oraz w formie spółki cywilnej.

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. -ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. ,Dz. U. Nr 8,poz.60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach,w których nie toczy się postępo ...


Czy usługi związane z kulturą świadczone na podstawie umowy o dzieło są zwolnione z podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03 stycznia 2005r. (wpływ w dniu 05.01.2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowan ...

czy utworzony przez "S..." Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej... Sp. z o.o. winna występować w obrocie gospodarczym i która z wymienionych spółek winna wystawiać faktury VAT?

"S." Sp. z o.o. utworzyła zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej... Sp. z o.o. podlegający wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego. Spółka "S." nie jest do tego rejestru wpisana będąc wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto "S." Sp. z o.o. posiada nadany numer NIP oraz Regon. Niepubliczny ...

Czy wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną za posiedzenie zarządu w spółce z o.o. można zaliczyć do pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacać podatek liniowy w wysokości 19%.

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 stycznia 2005 r. (uzupełnionego w dniu 23 lutego 2005 r.) Pana … zam. …, gmina …. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam uznać stanowisko Pana, że wynagrodzenie otrzymywa ...

Czy podmiot, który wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenia jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.06.2004 r., uprzejmie informuje: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby ...

Czy usługi tłumaczenia wykonywane na podstawie umowy o dzieło na rzecz osób niebędących pracodawcami tłumacza podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Natomiast art. 15 ust. 3 pkt 3 powołanej wyżej ustawy stwierdza, że do samodzielnej działalności gospodarczej nie zalicza się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku ...

Czy usługi tłumaczenia wykonywane na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości stanowią działalność gospodarczą a zatem opodatkowane są podatkiem od towarów i usług?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w przedmiotowym piśmie wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie. Ponadto Strona jest zobowiązana w myśl § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych - do wykonywania tłumaczeń na rzecz organów wy ...

Czy czynności wykonywane przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego zleconego przez sąd podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w zarządzaniu i organizacji przedsiębiorstw. Strona osiąga również przychody stanowiące wynagrodzenie otrzymywane w związku z wykonywaną w postępowaniu sądowym funkcją syndyka. Zgodne z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr ...

Generowanie strony w 39 ms