Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ścieki

Czy w przypadku rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, jako infrastruktury budownictwa mieszkaniowego i pozostałego należy wyodrębnić dwie stawki podatku VAT (7% i 22%) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na zapytanie złożone w dniu 14.12.2004 r., uzupełnione w dniu 21.12.2004 r. przez Zakład X. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi wykonania masztu antenowego, służącego systemowi monitoringu oczyszczalni ścieków?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31.12.2003 r., uzupełnione dodatkowymi wyjaśnieniami dostarczonymi do tut. Urzędu w dniu 26.01.2004 r., w sprawie zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% od wartości sp ...

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla robót ogólnobudowlanych związanych z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków?

Pismem z dnia 20.08.2003 r. zwrócił się Pan do tut. Urzędu z prośbą o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla robót ogólnobudowlanych związanych z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków. W piśmie tym przedstawił Pan stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie. Tut. Urząd działając w myśl art. 1 ...

Spółka świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz odbioru ścieków i za datę powstania przychodu przyjmuje wynikający z faktur termin płatności. W jaki sposób Spółka powinna rozliczyć koszty uzyskania przychodów?

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy koszty uzyskania przychodów mogą być rozliczane w miesiącu wystawienia faktury VAT za dostawę wody lub odprowadzenia ścieków, pomimo, że przychód podatkowy powstaje w miesiącu następnym, tj. wg terminu płatności, a zarazem w roku podatkowym, w którym została zafakturowana sprzedaż z tytułu w/w usług. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca podał, że w ...

Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: data powstania ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w odniesieniu do stałych opłat abonamentowych związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawki opodatkowania stałej ...

Podatnik zwraca się o ustalenie stawki podatku od towarów i usług na szamba do gnojowicy produkowane z żywic i włókna szklanego dla potrzeb rolnictwa oraz dostawy w/w szamba wraz z usługą jego montażu w sytuacji, gdy szamba obsługują wyłącznie budynki gospodarcze ale i też równocześnie budynki gospodarcze i mieszkalne położone w danym gospodarstwie.

Dnia 08 lutego 2005r. Pan X złożył w trybie art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 28.02.2005r. uzupełniono w/w wniosek. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. produkcja, sprzedaż i montaż szamba do gnojownicy dla celów rolnictwa z żywic i włókna szkla ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana przez zakład budżetowy dotacja przedmiotowa w formie dopłaty do 1 metra sześciennego płynnych ścieków ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2004 r., znak: ZGK/F/332/2/2004 (złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 07.10.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ...

Jaka jest wysokość stawki VAT na sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz świadczenie usług montażu oczyszczalni ścieków zarówno odbiorcom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 04.07.2005 (data wpływu 17.07.2005) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Czy współfinansowanie przez gminę budowy zagrodowych oczyszczalni ścieków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak to według jakiej stawki?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni, na podstawie art. 14a § 1, 2 i 3 (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r.) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści złożonego zapytania wynika, że Gmina ...

Generowanie strony w 28 ms