Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powstanie przychodu

Pytanie dotyczy momentu (daty) zaliczenia do przychodów przedawnionych zobowiązań.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabyła od kontrahenta towary, za które należność nie została uregulowana. Przedsiębiorstwo kontrahenta zostało zlikwidowane. Z końcem roku 2004 mija okres dwóch lat od zaciągnięcia zobowiązań. Zdaniem jednostki w przedmiotowej sprawie termin przedawnienia wynosi dwa lata, w związku z czym zobowiąza ...

Moment powstania przychodu w związku z zawartą w formie aktu notarialnego umową nabycia nieruchomości – budynku i wydzierżawienia jego części na okres 30 lat, przy pobraniu zgodnie z umową w grudniu 2005 r. czynszu (opłaty) za 30 lat z góry.

W dniu 09.11.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wpłynął wniosek spółki z o. o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60) w odniesieniu momentu powstania przychodu w związku z zawartą w formie aktu notarialnego umową kupna ...

Czy powstanie przychód na podstawie art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego umorzenia udziałów wspólnika X, jedynym wspólnikiem Spółki pozostanie wspólnik Y? Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólnika X celem ich umorzenia, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy przekazany dla Chorągwi majątek, pomniejszony o przejęte zobowiązania, nie będzie stanowił przychodu podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w wysokości przychodu do opodatkowania ze sprzedaży przedsiębiorstwa przyjąć kwotę na dzień zawarcia umowy, czy też kwoty faktycznie wypłacone w danym okresie w poszczególnych ratach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz …, jak i samo umorzenie udziałów będzie neutralne dla spółki na gruncie przepisów ustawy o CIT. W szczególności nie będzie ono skutkować uzyskaniem przez spółkę przychodu (dochodu) w rozumieniu ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wniesienie przez podatnika wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, skutkujące podwyższeniem wartości nominalnej istniejących udziałów podatnika w Spółce Zależnej, a nie objęciem nowych udziałów w Spółce Zależnej skutkuje powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy partycypacje zwrotne w kosztach budowy mieszkań wpłacane w przyszłości w trybie art. 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie stanowią przychodów podatkowych w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Generowanie strony w 30 ms