Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o działalności gospodarczej

Czy zgodnie z przepisami za zakupiony towar można płacić walutą zakupioną w kantorze?

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) należy zauważyć, że wśród zakazów i reglamentacji czynności dewizowych, brak jest zapisów ograniczających dostęp do transakcji zawieranych w kantorach. Jedynym zapisem ograniczającym swobodę takich transakcji jest art. 15 ust. 1 tej ustawy (wprowadzony na mocy art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca ...


Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo na podstawie jednego wpisu muszą złożyć wniosek w urzędzie miasta o rozdzielenie tego wpisu na dwa. 1.Czy otrzymując odrębne wpisy małżonek będący do tej pory podatnikiem podatku od towarów i usług nadal będzie podatnikiem tego podatku? 2.Czy współmałżonek (nie będący do tej pory podatnikiem podatku od towarów i usług) chcąc wspólnie kontynuować działalność musi też zarejestrować się dla celów podatku VAT?

We wniosku podano, że prowadzi Pan działalność razem z żoną na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i tylko Pan jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo na podstawie jednego wpisu muszą złożyć wniosek w urzędzie miasta o rozdzielenie tego wpisu na dwa. W związku z tym ...

- czy w przypadku kupna waluty obcej w kantorze ustala sie różnice kursowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: - regulowania p ...

Czy małżonkowie (prowadzący wspólnie działalność gospodarczą), którzy w związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonali w organie rejestrowym przekształcenia istniejącego wpisu na dwa odrębne, nie zawierając spółki cywilnej, mogą nadal prowadzić wspólnie to samo przedsiębiorstwo, w którym małżonkowie odrębnie rozliczaliby się z podatku dochodowego, a VAT płaciłaby tylko żona, jako podatnik VAT czynny?

DECYZJA Na podstawie art.233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży z dnia 23.03.2005r. Nr PP.-443-8/05 sporne postanowienie utrzymuje w mocy. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 01.03.2005r. Wnioskodawcy zwrócili się o udzielen ...

Jakie będą skutki prawno podatkowe planowanej zmiany tj. - czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej skutkuje likwidacją tego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie obowiązkiem sporządzenia remanentu likwidacyjnego i naliczenia dochodu od składników objętych remanentem oraz czy w takim przypadku mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej o sukcesji podatkowej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.10.2005r. w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób ...


Naruszenie przez organ kontroli przepisów art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o ograniczeniu czasu trwania kontroli, stanowi naruszenie art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 7 Konstytucji RP, jednak nie dyskwalifikuje to bezwzględnie wyników kontroli oraz nie czyni niemożliwym wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

1. Zaskarżonym wyrokiem z 6 lipca 2005 r., sygn. akt I SABk 86/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę "T." Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej "Skarżącą") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 23 lutego 2005 r. nr PP I/4407-10/LB/05 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2004 r. 2. Sąd administracyjny I insta ...

Generowanie strony w 8 ms