Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot podatku akcyzowego

Czy przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług oraz zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego przy imporcie towarów, w przypadku gdy została uznana reklamacja przez kontrahenta zagranicznego, jednakże towar zamiast wywozu został za zgodą urzędu celnego zniszczony pod kontrolą odpowiednich służb?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 15.04.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Spółka zwróciła się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy na podstawie § 7 rozporządzeni ...

Podatnik uiścił podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, pojazd nie został zarejestrowany, dokonano więc jego wywozu do Niemiec, gdzie został zarejestrowany. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość zwrotu podatku uiszczonego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego?

Zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą), obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów osobowych powstaje w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – z chwilą nabycia prawa rozporządzenia samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem jak postąpić w dostawie wewnątrzwspólnotowej i jak praktycznie zinterpretować rozporządzenie MF z dnia 09.04.2004r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz.U. Nr 74, poz. 673) i czy należy uwzględnić akcyzę w cenie sprzedaży.

Zgodnie z treścią art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z póżn. zm.) obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów osobowych powstaje: w przypadku sprzedaży, z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu; w przypadku importu, z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celn ...

Stan prawny na dzień 20.01.2005r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zmianami ) opodatkowaniu akcyzą podlegają nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.Treść art. 7 ust.4 ustawy stanowi, iż w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od ...

Zasady zwrotu akcyzy w dostawie wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik, prowadzący działalność w Polsce, nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niezhramonizowane – kosmetyki, od których, zgodnie z dyspozycją art. 76 ustawy o podatku akcyzowym, składa deklarację AKC-U oraz reguluje należny podatek akcyzowy. Następnie dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samego towaru. Podatnik stoi na stanowisku, że zgodnie z art. ...

Czy oświadczenia kontrahentów (zawierające numery nadwozia i potwierdzenie, że towary zostały odebrane) są konieczne do uzyskania zwrotu akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym? Zdaniem podatnika dokument ten jest zbędny, gdyż powyższe dane zawiera już dokument CMR.

DECYZJA Dyrektor Izby Celnej w Gdyni działając na podstawie: art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity), art. 77 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy we ...

Czy w stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika w zapytaniu ubiegając się o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego właściwy byłby tryb przewidziany w § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zm.)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 17 stycznia 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu nie podziela stano ...


Występując na mocy udzielonych mi pełnomocnictw w imieniu reprezentowanych przeze mnie podatników: XXXXX w trybie art. 14 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( OP ), proszę o ustosunkowanie się do następujących zagadnień związanych z przepisami ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym ( OPA ): 1) Czy w myśl przpisów art. 80 OPA opodatkowaniu akcyzą podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu ? Moim zdaniem podlega. 2) Czy w myśl art. 77 ust. 3 OPA podatnikowi przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej w kraju z tytułu dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej? Moim zdaniem przysługuje. 3) Czy w myśl art. 79 OPA podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy naliczonej przy nabyciu nowych środków transportu, które następnie były przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej? Moim zdaniem nie przysługuje. Jednocześnie załączam do niniejszego zapytania, opublikowane na stronie www.icwroclaw.pl wyjaśnienia dotyczące w/w zagadnień udzielone przez Izbę Celną we Wrocławiu, z nadzieją, iż interpretacja przepisów prawa jest jednolita na całym obszarze jego obowiązywania. Z uwagi na żywotne interesy moich mocodawców uprzejmie proszę o jak najszybszą odpowiedż na postawione pytania.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi w odpowiedzi na zapytanie złożone w Pańskim piśmie z dnia 17 września 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje co następuje: Pytanie 1: zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 ...

Na podstawie art. 14 §4 Ordynacji podatkowej ( Dz. U. nr 137/1997, poz. 926 ze zm. ) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy akcyzowej ( Dz. U 29/2004/ poz. 257 ze zm. ) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy regulujących wymogi dotyczące zwrotu akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą, objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. XXXXX planuje dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów akcyzowych zharmonizowanych, objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy ( CN 2204 ). Ponieważ firma ma status zarejestrowanego handlowca, nie może korzystać z procedury zawieszonej akcyzy przy magazynowaniu i wysyłce towaru ( art. 39 ustawy akcyzowej ) w związku z czym towar ten podlega obowiązkowi zapłaty akcyzy. Jednak na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy akcyzowej, po wysyłce towaru z zapłaconą akcyzą do innego kraju członkowskiego firma może starać się o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego, spełniając szczegółowe warunki wymienione w §2 rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy ( Dz. U. nr 74/2004, poz. 674 ). W związku z tym zgodnie z art. 60 ust. 3 ustawy akcyzowej zachodzi konieczność zdjęcia znaków akcyzy w trybie §7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy ( Dz. U. 80/2004, poz. 742 ). Proszę o informację, czy w tej sytuacji: 1. XXXXX jako zarejetrowany handlowiec może wysłać do innych krajów członkowskich towary akcyzowe z zapłaconą akcyzą bez znaków akcyzy? czy w takich okolicznościach ma zastosowanie art. 88 ust. 1 poz. 4 ustawy akcyzowej, mówiącej, że towary przewożone przez terytorium RP zwolnione są z obowiązku oznaczania znakami akcyzy? 2. czy znaki akcyzy zdjęte zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie oznaczania towarów akcyzowych znakami akcyzy ( Dz. U. nr 80/2004, poz. 742 ) przysługuje zwrot ich wartości? A jeśli tak, czy należy się o niego ubiegać we wniosku o zwrot akcyzy ( powiększając wartość zapłaconej akcyzy o wartość zdjętych banderol podatkowych )? 3. czy towar, za który została zapłacona akcyza na terytorium RP może być wysłany ( po spełnieniu wszystkich warunków koniecznych do ubiegania się o zwrot akcyzy ) przed złożeniem za niego deklaracji akcyzowej AKC-3? 4. co może być dowodem zapłaty akcyzy na terytorium innego kraju członkowskiego, w przypadku, gdy w kraju tym obowiązuje zerowa stawka akcyzy - dokument taki jest jednym z warunków otrzymania zwrotu zapłaconej akcyzy ( §4 ust. 1 pkt 1 Dz. U. 74/2004, poz. 674 ).

Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 16.05.2005 r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi -nie uznaję stanowiska wnioskodawcy zawartego we wniosku dotyczącego pytania nr 1 i nr 4, -uznaję stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku w pytaniu nr 2 i nr 3 ...

Generowanie strony w 30 ms