Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lokal handlowy

Czy prawidłowe jest wyodrębnianie na fakturze VAT wystawionej z tytułu dzierżawy lokalu handlowego podatku od nierchomości ze stawką 22%?

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 24.07.2003 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu), czy prawidłowe jest z tytułu dzierżawy lokalu handlowego wyodrębnianie na fakturze podatku od nieruchomości ze stawką 22%, informuje, jak niżej: Zgodnie z art. ...

Czy wydatki poniesione na remont i modernizację lokalu handlowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czy też wydatki te winny zwiększać wartość początkową środka trwałego?

W związku z pismem z dnia 01.08.2003 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze ...

Czy przychody uzyskane z tytułu najmu lokalu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza (przez podatnika) należy uznawać za przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też traktować je jako przychody odrębne?

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 28.10.2003 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Zgodnie z art. 10, ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 26 l ...

Czy należy dokonać obowiązku rejestracji w VAT przed pierwszą wpłatą na zakup lokalu handlowego u dewelopera, aby zgodnie z przepisami ustawy o VAT otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego ?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2004 r. dotyczącego odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu środka trwałego w postaci lokalu handlowego przeznaczonego na wynajem informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca ...

Czy naliczenie podatku obejmować powinno całą cenę lokalu mieszkalnego, czy tylko należną dopłatę do pełnej ceny?Czy fakt wniesienia wkładów na budowę lokali przed dniem ogłoszenia upadłości, na które wystawiono faktury do dnia 30.01.2001r daje podstawę do uznania, iż w tym zakresie cena zapłacona jest zwolniona z obowiązku ponownego objęcia podatkiem obowiązującym w dacie zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własności lokali?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.19 ust.10, art.146 ust.1 lit.b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2005r /data wpływu 21.03.2005r/ w sprawie udzielenia interpretacji co do z ...

Czy przekazanie lokalu z działalności męża do działalności żony spowoduje powstanie obowiązku w podatku VAT w postaci odprowadzenia należnego podatku VAT, a w przypadku likwidacji działalności w późniejszym okresie czy powstanie również obowiązek podatkowy

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005r.(data wpływu 16.03.2005r.) uzupełnionego pismami z dnia 13.03.2005r. (data wpływu 05.04.2005r.) oraz z dnia 14.04.2005r. (data wpływu 18.04.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Czy będzie możliwe odliczenie podatku VAT , jeżeli deweloper wystawi fakturę na spółkę cywilną, w której udziały po 50% będą miały te same osoby fizyczne wymienione w akcie notarialnym?

W dniu 22.07.2005r. Spółka wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. W dniu 03.08.2005r. Wnioskodawca złożył do tut. organu podatkowego uzupełnienie do w/w wniosk ...

Możliwość wyboru formy opodatkowania w postaci podatku liniowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Wnioskodawcy oceniając jego stanowisko odnośnie wyboru formy opodatkowania w po ...

Czy przy sprzedaży lokalu handlowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i amortyzowanego metodą liniową podstawę opodatkowania będzie stanowić cena sprzedaży pomniejszona o koszty uzyskania przychodu stanowiące wartość początkową środka trwałego pomniejszoną o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych?

Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 28.02.2005r. o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomości, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie stwierdza, że ...

Czy w przypadku zmiany przeznaczenia części budynku użytkowego, budowanego w ramach działalności gospodarczej, na lokal mieszkalny, a następnie przekazanie tego lokalu na potrzeby własne , prawidłowo ustalono wartość tego lokalu mieszkalnego stosując proporcję powierzchni oraz czy prawidłowo dokonano obliczenia podatku należnego w fakturze wewnętrznej stosując stawkę 7%, jak do lokali mieszkalnych z PKOB 111?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2005 r. , data wpływu do tut. Urzędu 13.10.2005 r., w sprawie ud ...

Generowanie strony w 9 ms