Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: strona internetowa

dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na stworzenie strony internetowej przedsiębiorstwa

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że definicję kosztów uzyskania przychodu zawiera art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który stanowi, iż kosz ...

Podatnik nabywa od dostawców z UE towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jak należy rozliczać usługi ( np. transportu) związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 20.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza,że prze ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagrody o wartości do 760,00 zł przyznawane w konkursach ogłaszanych w internecie?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Pani X, oceniając stanowisko Wni ...

Czy wydatki poniesione na opracowanie strony internetowej można jednorazowo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, czy powinno się je zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i rozliczać w czasie?

Wnioskiem z dnia 28.11.2005 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży o udzielenie interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych a ewidencję rachunkową prowadzi w formie ksiąg rachunkowych. W 2005 roku podatni ...

Czy kupiona w efekcie konkursu nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jaka wartość nagrody winna być opodatkowana: cena rynkowa towaru, czy ta, po jakiej zwycięzca konkursu ją nabył? Z założenia będzie to wartość niższa od ceny rynkowej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy spółka prawidłowo określa wartość wygranej dla celów ustalenia wysokości podatku, jako cenę brutto przekazywanej rzeczy oraz czy konkursy organizowane na stronach internetowych są konkursami organizowanymi i emitowanymi przez środki masowego przekazu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym organie dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku docho ...

Czy wydatki poniesione na założenie firmowej strony WWW takie jak: wykupienie domeny, miejsca na serwerze (hosting), zaprojektowanie strony i odpowiednie zabezpieczenie programem antywirusowym, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości (tak jak dla reklamy w środkach masowego przekazu), czy tylko do wysokości 0,25% przychodu (jak dla reklamy niepublicznej) ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku ...

Czy przychód pochodzący z datków przekazywanych na rzecz twórcy programu komputerowego udostępnionego nieodpłatnie i bezwarunkowo na stronie internetowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie wynika, że jest on współautorem programu komputerowego o nazwie X służącego do tworzenia dokumentów w systemie składu tekstu X. Program ten powstał dla użytku indywidualnego, jednakże twórcy programu zamierzają udostępnić go nieodpłatnie na stronie internetowej dla nieograniczonego kręgu zainteresowanych. Pomimo, że program udostępni ...

Czy datki za nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego na stronie internetowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W dniu 05.01.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług datków przekazanych na rzecz twórcy programu komputerowego udostępnionego na stronie internetowej bezwarunkowo i nieodpłatnie. Telefonicznie w dniu 27.02.2006r. organ podatkowy wezwał ...

Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług projektowania stron internetowych dla kontrahentów z terytorium Wspólnoty.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 § 1, art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.05.2006r (data wpływu do Urzędu) w sprawie stawki VAT dla usług projektowania stron internetowych dla kontrahentów z terytorium Wspólnoty. UZASADNIENIE Na po ...

Generowanie strony w 33 ms