Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumenty


Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2002 r. znak: Ldz. PZOZ 3430/02 Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi polegające na sporządzaniu i wydawaniu dokumentacji medycznej na żądanie sądów przez: szpitale - są klasyfikowane od dnia 01.01.2003 r. według Polskiej Klasyfika ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie dot. odliczenia podatku VAT z dokumentu celnego, zgodnie z art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Podstawową zasadą podatku od towarów i usług wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...


Czy nota księgowa - wystawiona na zakup materiałów, może być dowodem, stanowiącym podstawę zaliczenia tegoż zakupu do kosztów uzyskania przychodów ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 30 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 9 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie ...

Został utworzony Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z którego wypłacane są różne świadczenia socjalne m. in. zapomogi. W jaki sposób powinien być udokumentowany stan długotrwałej choroby osoby ubiegającej się o świadczenie? Czy osoba starająca się o zapomogę może przedstawiać wielokrotnie ten sam dokument?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązujacym w 2003 r. wolne od podatku dochodowego były zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadcze ...


Jaki dokument stanowi podstawę do dokonania odliczenia podatku naliczonego w przypadku zaginięcia karty SAD 1A?

Zgodnie z art. 194 § 1 i 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Dotyczy to także dokumentów urzędowych sporządzonych przez inne jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów są uprawnione do ich wydawania. Ustawodawca w ustawie z dnia 8 st ...

Kiedy można odliczyć podatek VAT wynikający z dokumentu SAD-u dokumentującego procedurę dopuszczenia do obrotu, otrzymanego we wrześniu br.

W wyniku przerobu towaru w ramach procedury uszlachetniania czynnego powstał produkt kompensacyjny w postaci odpadów, który został następnie wprowadzony na polski obszar celny w ramach procedury 4051 – „dopuszczenie do obrotu towarów w stanie nie zmienionym lub produktów kompensacyjnych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń”. Dokumentujący tę czynność j.d ...

Czy dokument elektroniczny może być uznany jako potwierdzenie dokonania darowizny np. na szkołę, kościół?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Generowanie strony w 5 ms