Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. obowiązku instalacji kas rejestrujących, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Prowadzenie prywatnej szkoły językowej zostało sklasyfikowane wg PKWiU do działu 80 - usługi w zakresie edukacji. Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Fi ...

Podatek od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 24.02.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: I. Jako podatnik podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu ze sprzedaży usług parkingowych przy użyciu kas rejestrujących, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących określono w art. 29 ustawy ...

Kasy rejestrujące

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku-Kam. z dnia 29.04.2003 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej wyjaśnia: Charakter wykonywanych przez Szkołę Podstawową Nr 5 usług, opisanych w skierowanym piśmie (m. innymi żywienie uczniów i personelu szkoły) zgodnie z Polską Klasyf ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. urzędu w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej obrotu z tytułu świadczenia usług udostępniania zasobów sieci z całodobowym dostępem do Internetu osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, za które to usługi formą zapłaty jest opłata abonamentowa dokonywana przelewem l ...

Kasy rejestrujące

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach zgodnie z pismem PP1-005-73/2003 z dnia 08.07.2003 r. Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uzupełnia informację w sprawie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących udzieloną Spółce pismem Nr PP2/443/21/20 ...

Czy wpłata kwoty opłaty ewidencyjnej za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku badań technicznych może być wykazana na paragonie z kasy fiskalnej jako zwolnione , bowiem parametry kasy fiskalnej nie przewidują opcji wyłączenia tej kwoty z opodatkowania podatkiem VAT.

W dniu 10-02-2004 r. Komenda X wystąpiła z zapytaniem czy opłata ewidencyjna pobierana za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku pozytywnego badania technicznego zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Min.Spraw Wewnetrzych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz.U.Nr 227, poz.2254) nie podlegająca ustawie o podatku VAT , winna być wykazana na poragonach drukowanych przez kasę rejestrują ...

Świadczenie usług parkingowych a obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego z tego tytułu za pomocą kasy rejestrującej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), czyli sprzedają towary i świadczą usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

Czy nota księgowa - wystawiona na zakup materiałów, może być dowodem, stanowiącym podstawę zaliczenia tegoż zakupu do kosztów uzyskania przychodów ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 30 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 9 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie ...

Generowanie strony w 6 ms