Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakończenie budowy

Mozliwość skorzystania w 2004r. z ulgi budowlanej po zakończeniu budowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 10 stycznia 2005r. ( złożonego dnia 13 stycznia 2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 28 stycznia 2005r. ( data wpływu do tutejszego Urzędu 31 stycznia 2005 ...

Czy mogę korzystać z ulgi remontowej za lata 2004 i 2005? W latach 1996 - 2003 korzystałem z ulgi na budowę budynku mieszkalnego, której w pełni nie wykorzystałem. Ww. budynek został zgłoszony do użytkowania w 2003 roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko podatnika w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do korzystania z ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego jest prawidłowe. Z zapytania wynika, że w latach 1996-2003 podatnik korzystał z ulgi na budowę domu mieszkalnego, wydatki poniesione na ten cel wyniosły 126.437,64 zł. Dom ten budowany był z materiałów nie najlepszej jakości, do ...

dotyczy możliwości odliczenia w ramach ulgi remontowo – modernizacyjnej wydatków związanych z przystosowaniem budynku mieszkalnego do użytkowania lub jego rozbudową

DECYZJA Działając na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych /tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1267/, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, w którym organ poda ...

Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 r. w ramach ulgi odsetkowej można odliczyć wydatki poniesione w 2004 r. na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w marcu 2004 r. w Banku B.P.H. na nabycie w 2004 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w nowo wybudowanym budynku wielorodzinnym, którego budowa została zakończona 28-12-2001 r.?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że małżonkowie w 2004 r. wnieśli wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. W dniu 07-04-2004 r. zawarto umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ponadto w dniu 20-07-2004 r. została zawarta umowa w formie aktu notarialnego o przeni ...

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Podatnik jest jednostką powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do kształcenia w zakresie wyższych studiów zawodowych i magisterskich (PKWiU 80). Ponadto uzyskuje dodatkowe przychody z podnajmu, które w całości przeznacza na prowadzenie działalności statutowej. Działalność statutowa jest zwolniona z podatku VAT, natomiast działalność z podnajmu jest opodatkowana 22% stawką podatku. Obecnie podatnik planuje dokonać sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej oraz działki gruntowej zabudowanej. W przypadku dostawy działki gruntowej zabudowanej, jest to grunt zabudowany niedokończonym budynkiem o funkcjach niemieszkalnych (grunt posiada przeznaczenie budowlane pod usługi). Budynek ten znajduje się w stanie surowym otwartym, jego budowę przerwano w latach osiemdziesiątych. Budynek nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W trakcie jego posiadania podatnik nie poniósł wydatków na jego ulepszenie, które stanowiłyby co najmniej 30 % wartości początkowej. W tej sytuacji nie mieliście prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedmiotowe nieruchomości nie były wykorzystywane w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast w przypadku dostawy działki gruntowej niezabudowanej, grunt ten posiada przeznaczenie budowlane pod usługi. W związku z powyższym podatnik ma wątpliwości, czy dokonanie przez Uczelnię, jako podatnika prowadzącego działalności statutową, jednorazowej sprzedaży gruntu, wymaga naliczenia na fakturze sprzedaży 22% podatku VAT. Zdaniem podatnika nie powstaje w tym przypadku obowiązek opodatkowania przedmiotowej transakcji 22 % stawką podatku VAT.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2. eksport towarów; 3. import towarów; 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5. wewnątrzwspólnotowa dost ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży hali produkcyjnej, kórej budowa nie została ukończona, oraz wyposażenia tej hali w postaci maszyn i urządzeń?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24 sierpnia 2004 r. (data wpływu 25.08.br.) w sprawie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla hali produkcyjnej w budowie, wyposażenia tej hali w postaci maszyn i urządzeń - uprzejmie w ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług (VAT) zastosować przy czynności sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, nieruchomości zabudowanych niewykończonymi obiektami budowlanymi oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami, których budowa została ukończona ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 06.01.2006 r. uzupełnionego w dniu 24.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwier ...

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem zakładu produkcyjnego, który użytkowany jest od 1999r., a dotychczas nie dokonano odbioru budynku, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w ............................ działając na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. z późn. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Organie podatkowym w dniu 22.09.2005r. przez Panią ................................ oraz przez Pana ...... ...

1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym w dalszym ciagu mogą wydatkowywać i gromadzić faktury oraz rachunki związane z modernizacją budynku mieszkalnego do dnia 23.03.2007 r. czy też muszą rozliczyć pozostałą nie wydatkowaną kwotę i zapłacić należny podatek ? 2. Czy obok wydatków na budowę budynku mieszkalnego mogą część przychodu uzyskanego ze sprzedaży własnościowego prawa do lokau mieszkalnego przeznazyć na spłatę zaciągniętych kredytów mieszkaniowych ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005 r. (data wpływu - 30.12.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 20.01.2006 r. (data wpływu - 24.01.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie po ...

Od jakiego momentu przysługuje prawo do odliczania z tytułu tzw. ulgi odsetkowej? Czy jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu to z odliczenia może korzystać tylko jeden z małżonków?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. stwierdza, że stanowisko podatników przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2006 r., który wpłynął w dniu 09.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Generowanie strony w 4 ms