Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykładnia1. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest postępowaniem kasacyjnym, w trakcie którego Sąd bada zasadność podstaw zawartych w skardze kasacyjnej. Tymi podstawami Sąd jest związany, gdyż rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej a bierze tylko pod uwagę z urzędu nieważność postępowania. 2. W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna nie formułuje zarzutu naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przepisów postępowania mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a więc wymienionego w art. 174 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podstawy kasacyjnej. Oznacza to, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną związany jest ustaleniami faktycznymi przyjętymi do oceny w zaskarżonym wyroku. 3. Skoro, co wynika z niewątpliwych ustaleń faktycznych małżeństwo T dokonali sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i z tego tytułu uzyskali przychód, skoro nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a cyt. ustawy - to na podstawie bezpośredniego rozumienia tekstu prawnego organy podatkowe i Sąd zasadnie stwierdził, że dochód z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu. Nie powstała zatem wątpliwość interpretacyjna, w myśl zasady, że jasny tekst nie wymaga interpretacji. Przyjęta w polskim orzecznictwie sądowym koncepcji wykładni prawa, która w prawie wspólnotowym znajduje odzwierciedlenie w doktrynie acte clair, wymaga, aby wykładnia prawa była dokonywana tylko w sytuacji zaistnienia wątpliwości interpretacyjnej, czyli niejasnego tekstu prawnego.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1291/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Barbary i Krzysztofa T na dwie decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 6 maja 2002 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. oraz w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych w tym podatku. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdzi ...

Czy należność wypłacana kontrahentowi zagranicznemu z tytułu dzierżawy kontenerów (zbiorników), które mogą być nakładane na platformę kolejową bądź samochodową, służących do przewozu płynnych produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym i czy w związku z tym Spółka jest zobowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek od wypłaty ww. należności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.11.2005 r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 07.11.2005 r., nr PD.423/90/05 w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:- odmawiam zmiany zaskarżonego ...


Dokonanie wykładni wyroku jest konieczne wtedy, kiedy treść wyroku jest sformułowana wadliwie, niejasno, nieprecyzyjnie; ponadto wykładnia ma dotyczyć treści wyroku i nie może odnosić się do innych aktów lub czynności a w szczególności nie może dotyczyć oceny działań organów podejmowanych po wydania wyroku.

Wyrokiem z dnia 8.05.2007 r. sygn. l SA/Rz 553/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił - wskazaną wyżej - zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu l instancji tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 30.03.2006 r. nr US XV/4110-27/05 (pkt. l wyroku), którą to decyzją określono Krystynie S. i Pawłowi S. zobowiązanie w ...

Spółka w lutym 2006 r. podpisała umowę najmu urządzenia (linii termoformierskiej) ze spółką niemiecką, na podstawie której Wnioskodawca jest zobowiązany do następujących czynności: zapłaty 100.000 euro po podpisaniu umowy, zapłaty 36 rat po 10.000 euro tytułem najmu, zapłaty po 36 m-cach najmu 177.800 euro, po czym przedmiot najmu stanie się własnością Spółki. W związku z powyższym, Podatnik podniósł kwestię przeliczenia kwoty 100.000 EUR (stanowiącej część ceny należnej zbywcy środka trwałego) na walutę polską wg kursu sprzedaży banku z dnia zapłaty tej kwoty.

W dniu 1 marca 2006 r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 18 kwietnia 2006 r. oraz z dnia 12 maja 2006 r. We wniosku tym Spółka wskazała stan faktyczny, zgodnie z którym w lutym 2006 r. podpisała umowę najmu urządzenia (linii termoformierskiej) ze spółką niemiecką, na podstawie której Wnioskod ...

Naruszenie prawa materialnego może nastąpić przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Błędna wykładnia, to mylne rozumienie treści przepisu. Naruszenie prawa poprzez niewłaściwe zastosowanie, to tzw. błąd subsumcji, czyli wadliwe uznanie, że ustalony w sprawie stan faktyczny odpowiada hipotezie określonej normy prawnej. Formułując zarzut błędnej wykładni, należy wskazać, na czym polegało niewłaściwe odczytanie przez sąd treści przepisu. W takiej sytuacji należy również wskazać, jak przepis ten powinien być rozumiany.

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2007 r. o sygn. I SA/Gd 118/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: P.p.s.a.) - oddalił skargę L. S.A. z siedzibą w G. (dalej: Spółka) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 12 lipca 2005 r., nr ..., w przedmio ...

Kwota pieniędzy należna podatnikowi, jest kwotą wyliczoną do wypłaty, bez względu na to, kto tych wyliczeń dokonuje - czy sam Bank, czy Zagraniczny Fundusz. I od tej kwoty Bank, jako wypłacający, ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wyrokiem z dnia 18 maja 2007r., sygn. akt 996/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę N. S.A. w G. - dalej Spółki - na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 24 października 2005r., numer ... wydaną w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 5 maja 2005 r. N. S.A. w G. zwróciła się do Naczelnika Urz ...

W postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, tylko i wyłącznie podatnik (albo płatnik albo inkasent) "wyczerpująco przedstawia stan faktyczny". Oznacza to, iż stan faktyczny brany pod uwagę do wydania interpretacji nie może być precyzowany w toku postępowania, w tym w składanym zażaleniu.

Wyrokiem z dnia 22 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Gd 140/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 11 grudnia 2006 r. nr ... w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. J. D. złożył w dniu 2 sierpnia 2006 r. wniosek co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie odlic ...

Generowanie strony w 24 ms