Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku refakturowania usług dostaw energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dokonywania wypisu z rejestru gruntów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 28.05.2003 r. (złożono dnia 29.05.2003 r.) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podat ...

Czy w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez spółkę do przychodów konkretnych miesięcznych okresów sprawozdawczych, to stosownie do treści art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP prawidłowym jest zaliczanie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika ...

ustalania dochodu do opodatkowania z tytułu dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych tj. prawidłowości postępowania podatnika odnośnie zaliczania ponoszonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 i 4 w związku z art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2003 i w związku z art. 3d pkt 1 ww. ustawy w brz ...

Czy świadczenia na rzecz pracowników występujące w zw. z przyznaną ulgą w opłacie za energię elektryczną, można uznać za k.u.p. Spółki w momencie otrzymania not obciążeniowych od zakładów energetycznych. czy naliczenie i odprowadzenie zaliczek na p.d.o.f. od w/w świadczeń, powinno nastąpić również w momencie otrzymania tychże not.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 18.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 21.03.2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 04.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usł ...

W jaki sposób udokumentować sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 04.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia sposobu dokumentowania sprzedaży praw mająt ...

Czy zastosowana w 2005 r. ulga za zużytą energię korzysta ze zwolnienia z opodatkowania gdy świadczenie przedemerytalne podatnikowi wypłacał ZUS?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 3 marca 2006 r. (data wpływu do Organu podatkowego 14.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy w świetle art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty dopłat dla pracowników, wynikające z not obciążeniowych, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w odpowiednim momencie ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu dopłat do energii dla pracowników w kwotach wynika ...

Generowanie strony w 4 ms