Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wznowienie postępowania


Celem wznowienia postępowania podatkowego jest konieczność sprawdzenia, czy któraś z wad postępowania wymieniona w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej nie miała wpływu na treść wydanej decyzji ostatecznej.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 09.08.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1824/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29.07.2004 r. sprawy ze skargi Teofili S. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 12.11.2003 r. Nr IS.II/1/4490-1/03 w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 1998 r. � uchylił zaskarżoną decyzję, orzekł, że nie podleg ...

Przepis art. 240 §1 Ordynacji podatkowej jest przepisem prawa procesowego regulującym instytucję procesową - wznowienie postępowania. Przytoczenie prawidłowych podstaw kasacyjnych, w odniesieniu do przepisów postępowania to wskazanie konkretnego przepisu prawa procesowego regulującego postępowanie sądowoadministracyjne, który zdaniem skarżącego został naruszony przez Sąd l instancji wraz z uzasadnieniem, na czym to naruszenie polegano i jaki istotny wpływ na wynik sprawy mogło wywrzeć. Powołanie przepisu art. 240 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej bez powiązania tego przepisu z naruszeniem procedury stosowanej przez sąd administracyjny, nie stanowi przytoczenia podstawy kasacyjnej w rozumieniu art. 174 pkt 2 u.p.p.s.a. Przepis ten należy, bowiem do procedury administracyjnej (regulującej postępowanie podatkowe) i dlatego też nie mógł być naruszony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Adresatem zarzutu naruszenia prawa może być tylko sąd l instancji. Wymienienie przepisów naruszonych przez organ administracji nie jest wykonaniem obowiązku przytoczenia podstaw kasacyjnych.

Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1358/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Tomasza W na decyzję Izby Skarbowej Szczecinie z dnia 12 czerwca 2003 r. Nr PB.2.33-4117/825-31/2003 w przedmiocie odmowy, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego, uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zobowiązania w podatku dochodowym i obrotowym za 1987 r. W uzasadn ...

Przy wznowieniu postępowania Sąd powinien mieć na uwadze treść art. 62 prawa upadłościowego. Stanowi on, że postępowanie w sprawie, wszczętej przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości o wierzytelność, która ulega zgłoszeniu do masy, może być podjęte przeciwko syndykowi, jednak tylko w tym przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz nie uznał wierzytelności albo gdy na skutek sprzeciwu sąd odmówił uznania.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 906/99, odrzucił skargę Stefana O o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 20 września 2000 roku, sygnatura akt jak wyżej, w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postę ...dotyczy; możliwości zapłacenia podatku od spadków i darowizn proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności lub pomniejszenia masy spadkowej o wypłatę zachowku.

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20 września 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadkó ...

Przepisy art. 130-132 Ordynacji podatkowej nie wyłączają od ponownego prowadzenia sprawy pracownika, który uczestniczył w wydaniu uchylonej przez organ odwoławczy decyzji. Widocznie sam ustawodawca uznał, że ponowne prowadzenie sprawy przez tego samego pracownika nie budzi wątpliwości co do jego bezstronności.

Wyrokiem z dnia 9 marca 2005 r., sygn: akt I SA/Bk 399/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę "S." - Spółka jawna - Marek B., Andrzej T. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 września 2004 r., Nr PPI/4407-106/BŻ/04 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1997 r. Sąd ustalił, że decyzją z dnia 21 maja 2004 r., UKS.DS.I/10- ...

Słusznie więc Wojewódzki Sąd Administracyjny przywołał art. 274 p.p.s.a., zgodnie z którym z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba, że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych niż brak dowodów.

Postanowieniem z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2093/01, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę Zygmunta P o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2003 r., sygn. akt SA/Sz 2093/01. Uzasadniając podano, że w dniu 15 listopada 2004 r. wpłynęła do WSA skarga o wznowien ...


Generowanie strony w 7 ms