Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapłata bezpośrednia

Czy wystawcy faktury, który jest stroną umowy faktoringu, przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług, w terminie określonym w art. 21 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 17.04.2003 r. (wpłynęło dnia 25.04.2003 r.) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 6a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku a ...

Podatniczka składa co miesiąc wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług VAT-7 wniosek o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Warunkiem zwrotu podatku VAT w takim terminie jest spełnienie warunku zapłaty należności wynikających z faktur zakupu. Często się zdarza, że kontrahenci wystawiają faktury korygujące. Faktury VAT korygujące wystawiane są do faktur zakupu z tytułu zwrotu towaru lub z tytułu zmiany ceny. Faktury VAT korygujące obejmują miesięczny okres rozliczeniowy. Często jednak wystawiane są do faktur zakupu z poprzednich miesięcy.Podatniczka postępuje w następujący sposób: kontrahentom płaci kwoty należności w całości wynikające z faktur zakupu i żąda zwrotu kwot wynikających z uwzględnienia faktur korygujących. Podatniczka ma problem, gdyż wystawcy faktur uważają, że powinna kompensować faktury zakupu z korektami i płacić różnicę. Podatniczka jednak nie jest pewna czy: takie postępowanie zostanie uznane za prawidłowe przez organ podatkowy i wypełnia warunki o których mowa w art.87 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług? W ocenie podatniczki kompensata faktur zakupu z fakturami korygującymi jest zapłatą za fakturę i spełnia warunki, o których mowa w art.87 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Zatem taka forma zapłaty - wg Podatniczki - upoważnia ją do ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 z 2004r., poz. 535 z późn.zm.) na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2 art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług, w terminie 25 dni, a w przypadku kwoty, o której mowa w ust. 3 art. 87 us ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy uregulowanie zobowiązań wobec dostawcy przez pośrednika świadczącego usługi w tym zakresie można potraktować jako zapłatę bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), który to warunek jest niezbędny w sytuacji wnioskowania przez podatnika o przyspieszony zwrot podatku na podstawie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 31.08.2006 roku postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez wnio ...

Czy powstały różnice kursowe na zapłacie zobowiązań lub od własnych środków trwałych na rachunku: (1) W sytuacji przekazania w 2005 r. na rzecz zbywcy Centrum Handlowego zadatku w EUR, środki na rzecz którego Spółka pozyskała zaciągając pożyczkę w EUR, a pożyczkodawca wpłacił kwotę pożyczki bezpośrednio na konto zbywcy Centrum? Jeśli tak, to jak obliczyć różnice kursowe? Spółka 29.03.2006 r. zawarła umowę, na mocy której za cenę w EUR nabyła funkcjonujące Centrum, w skład którego wchodziły m. in. środki trwałe - budynki, budowle itp. Spółka uznała, że środki te oddano do używania 29.03.2006 r. (2) W sytuacji przekazania EUR tytułem zaliczki nr 1 na poczet ceny zbycia Centrum między rachunkami Spółki, w szczególności w sytuacji dokonania wpłaty na rachunek zastrzeżony? EUR na rzecz zaliczki nr 1 wpłynęło na rachunek walutowy Spółki w X Bank 22.12.2005 r. z pożyczki od podmiotu powiązanego. Spółka z rachunku w X przekazała EUR na swój rachunek zastrzeżony w Y. Bank. Zgodnie z umową rachunku zastrzeżonego, EUR znajdujące się na rachunku stanowiły własność Spółki do dnia, w którym zbywca Centrum spełni określone w umowie warunki. 30.03.2006 r. zbywca spełnił warunki i Y. przekazał EUR na rachunek zbywcy. Czy ewentualne różnice kursowe korygują wartość początkową środków trwałych? (4) W sytuacji wpływu 29.03.2006 r. na rachunek Spółki EUR z pożyczki udzielonej przez N. Bank tytułem ceny nabycia Centrum i przekazania EUR w tym samym dniu zbywcy Centrum? Dzień zarachowania kosztu z tytułu ceny nabycia centrum jest tożsamy z dniem nabycia centrum.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 11 ms