Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedstawiciel ustawowy

W dacie przeprowadzenia rozprawy i wydawania wyroku skarżąca miała ukończone 18 lat, a zatem była pełnoletnia i nie mogła być reprezentowana przez ojca, który utracił przymiot przedstawiciela ustawowego. Pomimo tego nie była ona prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy, co spowodowało, iż nie uczestniczyła ona w rozprawie przed Sądem. Takie naruszenie przepisów postępowania wskazuje na to, że strona została pozbawiona możliwości obrony swych praw określonych w art. 183 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wyrokiem z dnia 3.06.2003 r. sygn. akt SA/Rz 265/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie, uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.03.2001 r. nr IS.I/2/823-2-12/2001 w przedmiocie zobowiązania w podatku od spadków i darowizn. Z uzasadnienia ww. orzeczenia wynikają następujące ustalenia faktyczne i prawne: W dniu 27.10.2000 r. Eugeniusz C. działając i ...

1. Czy na podstawie umowy użyczenia zawartej z małoletnim synem podatnikowi przysługuje prawo do zmniejszenia podatku dochodowego, o wydatki tytułu remontu i modernizacji budynku mieszkalnego? 2. Czy po stronie użyczającego i biorącego w użyczenie powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowy?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego uznaje przedstawione stanowisko jest niezgodne z prawem. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w czerwcu 2005 r. małoletni ...

Należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego zgłosił właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ustawowym terminie, tj. w ciągu 6 m-cy zgłoszenie SD-Z2 z tytułu nabycia praw do spadku po zmarłym ojcu, miał prawo skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 5 ms