Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarka ściekami

Podatnik prowadzi działalność w formie spółki z o.o. m. in. w zakresie świadczenia usług gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Rokiem podatkowym w spółce jest rok kalendarzowy. Zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku rozliczeń z tytułu w/w usług za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktur termin platności, a jeżeli termin nie jest określony ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Stosownie do niniejszego przepisu w przypadku spółki oznacza to, że z faktury potwierdzającej wykonanie usługi w miesiącu grudniu 2004 i wystawionej w tym miesiącu, na której wykazany jest termin platności styczeń 2005 powoduje powstanie przychodu należnego w miesiącu wykonania usługi oraz wystawienia faktury. Koszty związane z wykonaniem tej uslugi ponoszone są zatem w innym roku podatkowym (2004) niż rok powstania przychodu należnego (2005). Zgodnie z art 15 ust. 1 uopdop kosztami uzyskania przychodów są koszt poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie są art. 15 ust. 4 uopdop stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Zgodnie z tymi regulacjami podatnik powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przypadajace na przychody należne dot. miesiąca grudnia 2004 i miesiąca stycznia 2005 r. Specyfika działalności podatnika powoduje, że nie zawsze można dokładnie wyodrębnić koszty uzyskania przychodu związane z konkretną usługą np. tym samym środkiem transportu odbierane są odpady od wielu klientów, dla których obowiązują terminy platności przypadające na miesiac grudzień i styczeń. Poniesione koszty eksploatacji samochodu, koszty osobowe, koszty amortyzacji ubezpieczeń i inne związane są w tym przypadku z przychodami dwóch różnych lat podatkowych. Istnieje konieczność wyodrębnienia kosztów uzyskania związanych z przychodami poszczególnych okresów rozliczeniowych. PYTANIE PODATNIKA W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w róznych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego jest nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E W dniu 03.01.2005r. spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie ...

Spółka świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz odbioru ścieków i za datę powstania przychodu przyjmuje wynikający z faktur termin płatności. W jaki sposób Spółka powinna rozliczyć koszty uzyskania przychodów?

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy koszty uzyskania przychodów mogą być rozliczane w miesiącu wystawienia faktury VAT za dostawę wody lub odprowadzenia ścieków, pomimo, że przychód podatkowy powstaje w miesiącu następnym, tj. wg terminu płatności, a zarazem w roku podatkowym, w którym została zafakturowana sprzedaż z tytułu w/w usług. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca podał, że w ...


Czy i na jakich warunkach Gmina będzie mogła odzyskać naliczony od nakładów inwestycyjnych podatek od towarów i usług w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin?

Działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.02.2005 r. znak WP 0717/19/05 (data wpływu 15.02.2005 r.) w sprawie udziele ...

Jaką datę należy uznać za moment powstania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody i gospodarki ściekami ?

Z treści pisma Spółki wynika, że jednostka świadczy usługi dotyczące rozprowadzania wody i gospodarki ściekami. W myśl art. 12 ust. 3d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności. Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej wynika, że kosztami uzysk ...

Gmina, czy Urząd Gminy powinien być zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, aby skorzystać z odliczenia podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 §3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2005 r. nr pisma PB-3333-01/05, data wpływu do tut. Urzędu 19.05.2005 r., w sprawie ...

Czy w fakturach wystawianych za wykonanie części (50%) robót budowlano-montażowych modernizacji oczyszczalni ścieków, które zgodnie z zawartymi umowami mają być finansowane ze środków "ISPA", można stosować stawkę VAT "0%", jeżeli prace te zostaną przejściowo opłacone ze środków pożyczki płatniczej, która zostanie spłacona ze środków ISPA po ich otrzymaniu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), § 6 ust. 1, ust. 2, ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970 ze zm.). - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 02.03. ...

Czy prawidłowe jest stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7% z tytułu świadczenia usług związanych ze ściekami PKWiU 90.00.1?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2005 r., który wpłynął w dniu 05.08.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Czy do usług gospodarki ściekami zaliczas się eksploatację pojemników na śmieci? Czy przy wystawianiu faktur z określonym terminem płatności zalicza się do przychodów w dacie wystawienia faktury? Przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodów w związku z momentem uzyskania przychodów.

W dniu 25 lutego 2005 r. spółka z o. o. złożyło w tutejszym urzędzie skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki, uniemożliwiające dokonanie wszechstronnej analizy stanu faktycznego w odniesieniu do właściwych dla tego stanu przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie wezwał sp ...

moment zaliczania do przychodów z tytułu zapłaty za usługi wywozu nieczystości i unieszkodliwiania odpadów, świadczonych na rzecz indywidualnych odbiorców na podstawie umowy, bez dokuemntowania tych usług fakturami.

W dniu 25 lutego 2005 r. Przedsiębiorstwo złożyło w tutejszym urzędzie skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki, uniemożliwiające dokonanie wszechstronnej analizy stanu faktycznego w odniesieniu do właściwych dla tego stanu przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie wezwał ...

Generowanie strony w 44 ms