Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi edukacyjne

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. obowiązku instalacji kas rejestrujących, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Prowadzenie prywatnej szkoły językowej zostało sklasyfikowane wg PKWiU do działu 80 - usługi w zakresie edukacji. Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Fi ...

Kasy rejestrujące

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku-Kam. z dnia 29.04.2003 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej wyjaśnia: Charakter wykonywanych przez Szkołę Podstawową Nr 5 usług, opisanych w skierowanym piśmie (m. innymi żywienie uczniów i personelu szkoły) zgodnie z Polską Klasyf ...

Czy firma zajmującą się organizowaniem wszelkiego rodzaju szkoleń, kupująca a następnie sprzedająca je po cenie wyższej niż cena zakupu, nie będąc pośrednikiem firm, od których dokonuje zakupu szkoleń ani nie będąc ich przedstawicielem, ma prawo do zastosowania przy świadczeniu tego rodzaju usług zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na postawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z załączoną przez Spółkę opinią, wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych organizowanie szkoleń polegające między innymi na zapewnieniu sali i wykładowców, mieści się w grupowaniu PKWiU 80.42.1 ...

Prowadzę działalność gospodarczą obejmującą nauczanie języka angielskiego. Latem organizuję wyjazd młodzieży do Anglii na kurs językowy. Czy usługa ta podlegałaby podatkowi VAT ?

W ramach prowadzonej działalności godpodarczej w zakresie nauczania języka angielskiego ma pani zamiar zorganizować wyjazd młodzieży do Anglii na kurs językowy. Szkoła organizująca kurs gwarantuje w swojej ofercie cenowej naukę , zakwaterowanie i wyżywienie. Pani przekazałaby pieniądze do w/w szkoły, załatwiłaby przejazd tam i z powrotem , opłaciłaby ubezpieczenia.Z przedstawionych wyżej okoliczno ...

uzupelnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. (znak: SP-5-I-327/1/17/2004, data wpływu do Urzędu 16.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania usług najmu pomieszczeń szkolnych, wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o po ...

Jaką stawką opodatkowane są szkolenia edukacyjne oraz nauka języków obcych jeżeli szkolenia te są organizowane dla dorosłych w ramach tzw. kształcenia ustawicznego i sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 80.42.20-00.00.

W zakresie edukacji (PKWiU 80) usługi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jako wymienione w poz. 19 załącznika nr 2 do ustawy są zwolnione od podatku VAT. A zatem usługi szkolenia dla dorosłych w ramach tzw. kształcenia ustawicznego wg PKWiU 80.42.00 są zwolnione z podatku VAT. ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 i art. 14 b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Pani Moniki K., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 04.12.2003 r. informuje, że zgodnie z załączoną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi wraz z nadaniem symbolu wykonywanej usługi PKW i U 80.42.20-00.00 - ...

1. Czy świadczenie usług w zakresie architektury, urbanistyki, geodezji na terenie Unii Europejskiej wymaga uzyskania „zgody” władz polskich. 2. Możliwość zastosowania stawki VAT 0% do świadczenia usług szkoleniowych (szkolenie organizowane i finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu zw. z pierwszą pracą absolwenta).

Ad. 1 W dniu 26.03.2004 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004 r.). Przepisy podatkowe nie przewidują żadnych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – takie ograniczenia mogą natomiast wynikać z innych uregulowań reglamentujących określone przejawy działalności. Po upływie 7 dni od dnia ogł ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług edukacyjnych z grupy PKWiU 80.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.02.2004 r., nr ROPS.FK/3310-3/2004 uprzejmie informuje. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, p ...

- w sprawie opodatkowania usług organizowania kursów na prawo jazdy – szkolenia kierowców PKWiU 80.41.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, w odpowiedzi na pismo z zapytaniem z 21.04.2004 r. (wpływ 22.04.2004 r.), w sprawie opodatkowania usług organizowania kursów na prawo jazdy – szkolenia kierowców PKWiU 80.41 – zważył, co następuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, ...

Generowanie strony w 133 ms