Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urządzenia telekomunikacyjne

Jaka stawka podatku ma zastosowanie dla robót związanych z budową i przebudową urządzeń telekomunikacyjnych, będących częścią robót obólnobudowlanych związanych z budową odcinka drogi krajowej?

W odpowiedzi na pismo Nr L.dz.364/09/2003 z dnia 11.09.2003 r. uzupełnione pismem Nr L.dz.376/09/2003 r. z dnia 17.09.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdza co następuje: Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (linie kablowe i linie napowietrzne) zakwali ...

Czy sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych, w tym central telefonicznych o symbolu PKW i U 32.20.20-40, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej podlega rejestracji za pośrednictwem kas fiskalnych zgodnie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ............. Sp. z o. o., ul. .................., 81-855 Sopot, NIP: ........................ z dnia 19 września 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: cz ...

•Czy w związku z § 4 ust. 5 , oraz § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej obroty, uzyskane z tytułu sprzedaży dla firm nośników z nagranymi informacjami, aparatów cyfrowych i urządzeń telekomunikacyjnych typu router jeżeli wystawia faktury VAT.•Czy w związku z § 4 ust. 5, oraz § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej obroty, uzyskane z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nośników z nagranymi informacjami, aparatów cyfrowych i urządzeń telekomunikacyjnych typu router, modem jeżeli wystawia faktury VAT.•Czy w związku z § 4 ust. 5 , oraz § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej obroty, uzyskane z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nośników z nagranymi informacjami, aparatów cyfrowych i urządzeń telekomunikacyjnych typu router, modem jeżeli nie wystawia faktur VAT.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dn ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota odszkodowania wypłacona z tytułu zawartej ugody?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 72 ms