Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubytki

Zakład P. M. w Grodkowie zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z zapytaniem czy można co miesiąc wyliczyć, bez przeprowadzenia inwentaryzacji, ubytki od sprzedanych towarów i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uzupełniam pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu pismem z dnia 30. 03. 2004 r. nr PDII/423/US/3/04, stanowiącym odpowiedź na zapytanie Jednostki skierowane do organu pismem I.dz. 23/2004 r. z dnia 27. ...

Udokumentowanie ubytków naturalnych.

Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe l ...

Czy w sytuacji stwierdzenia niedoboru towarów w magazynie, towary niepełnowartosciowe lub ubytki naturalne towarów stwierdzone podczas inwentaryzacji udokumentowane protokołem likwidacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy należy skorygować uprzednio odliczony podatek naliczony?.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 i art.217 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 ,poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 26.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej , a w szczególności w spra ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ubytki powstałe w czasie transportu, magazynowania i produkcji gazu płynnego ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik zakupuje gaz płynny celem dalszej odsprzedaży, który jest przelewany z autocysterny do zbiorników, a następnie do butli 11 kg. Podczas powyższych czynności powstają ubytki naturalne. Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług ubytków powstałych w czasie transportu, magazynowania i produkcji gazu płynnego. P ...

czy należy opodatkować podatkiem VAT otrzymane odszkodowanie? zakupując samochód ciężarowy na fakturę odliczono podatek naliczony, czy w związku z jego kradzieżą należy zwrócić odliczony podatek, w jakiej kwocie i w jakim terminie?

W dniu 13 kwietnia 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 26.04.2005r Podatniczka na wezwanie tut. urzędu nr PP/446/06/303/68/2005 z dnia 21.04.2005r. dot. usunięcia braków formalnych złożyła uzupełnienie do w/w wniosku. Jak stanowi art. 14a § 1 ust ...

Określenie czynności podlegającej opodatkowaniu, momentu powstania obowiązku podatkowego, prawidłowości ustalenia wysokości należnej akcyzy, stosowania współczynnika przeliczeniowego 1,78 w przypadku sprzedaży gazu z własnych autocystern, prawidłowości ustalenia należnej akcyzy od ubytków powstających podczas magazynowania, przeładunku i transportu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 1 – 3, art. 6 ust. 1, art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 i Nr 68 poz. 623 z późń. zm.), § 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz za ...

Podatnik prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów handlowych oraz paliw płynnych. W podpisanej umowie przyjął odpowiedzialność w tytułu ubytków, braków ilościowych i jawnych wad jakościowych lub uszkodzeń - do wysokości zaistniałej szkody biorąc pod uwagę ceny detaliczne z podatkiem VAT. W związku z opisaną sytuacją podatnik składa zapytanie, czy niedobory paliw płynnych oraz innych towarów handlowych stanowią koszty uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2005 r. - uzupełnione pismem z dnia 04.08.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...Sposób rozliczania ponadnormatywnych ubytków i niedoborówniektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 15.07.2005r. ( data wpływu do UC 18.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie postanawia : uznać, że ...

Generowanie strony w 15 ms