Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oświetlenie uliczne

Urząd zwrócił się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z pytaniem o możliwość stosowania w roku 2004 preferencyjnej stawki podatkowej w podatku od towarów i usług na wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejącego oświetlenia oraz wymianę uszkodzonych latarni na terenie Gminy Opole. Oświetlenie jest wykonywane na ulicach, przy których znajdują się budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej i obiekty przemysłowe, a także przy terenach niezabudowanych.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informacji z dnia 9 sierpnia 2004 r., Nr PP/443-31-3-GK/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej na wniosek Urzędu Miasta Opola. Urząd zwróc ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować roboty budowlano - montażowe dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach wiejskich?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.05.2005 r., wniesionego przez Urząd Gminy, na postanowienie Nac ...

Urząd Miejski zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Modernizacja w przeważającej części dotyczy terenów mieszkalnych, a tylko w małym procencie powierzchni związanych z działalnością gospodarczą.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 28 lipca 2005 roku (data złożenia w tutejszym organie podatkowym 01.08.2005 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24.08.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 31.08.2005 r.) o udzielenie pise ...

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Modernizacja odbywać się będzie w 100% przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 24.10.2005 roku (data złożenia w tutejszym organie podatkowym 26.10.2005 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28.10.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 02.11.2005 r.) o udzielenie pisemne ...

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie najbliższego otoczenia Europejskiego Centrum B. poprzez budowę chodników i oświetlenia ulicznego”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową ulic.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową drogi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – to nie ona będzie nabywcą towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową ulic.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 134 ms