Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: alkohol etylowy

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym sprzedaż wyrób sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.92.12-00?

dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2003 r. w sprawieopodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.92.12-00. Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Gorlicach wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z zapisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy produkcja płynu do spryskiwaczy, zawierającego w swoim składzie alkohol etylowy (PKWiU 24.51.32) musi odbywać się w składzie podatkowym?. Czy wymóg ten obejmuje produkcję z użyciem alkoholu z zapłaconą akcyzą?.

Niniejszym zmieniam informację o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer 421000-PA-9102-59/04/LK z dnia 11 października 2004 roku w sposób następujący. Zgodnie z dyspozycją art. 67 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą), do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się, między inny ...

Nabywając wyrób akcyzowy zharmonizowany - wiśnię w 25% zalewie alkoholowej od podmiotów na terytorium kraju korzystamy ze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Czy dokonujac nabycia tego samego wyrobu od podmiotu z Węgier nie przysługuje przedmiotowe zwolnienie z podatku akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w zw. z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) postanawiam uznać stanowisko Strony, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawionego przez FIRMĘ CUKIERNICZĄ "SOLIDARNOŚĆ-ROK ZAŁOŻENIA 1952" we wniosku z dnia 27 stycznia 2005r. znak: NL/603/05 za ni ...

Czy prowadząc działalność polegającą na konfekcjonowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mieszczących się w grupowaniu PKWiU pod numerem 24.66.33-50 może odbywać się w każdych warunkach - bez wymogu uzyskania pozwolenia na skład podatkowy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26 lutego 2005 roku (data wpływu do Urzędu Celnego w Nowym Sączu 04 marca 2005 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 25 kwietnia 2005 roku w spra ...

Czy działalność polegająca na zakupie i dalszej sprzedaży (nie dokonując żadnych zmian w składzie wyrobu) wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zawierających w swym składzie m.in. alkohol etylowy skażony, podchoryn sodu (lub inne środki żrące bądź wybielające) podlega ustawie o podatku akcyzowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26 lutego 2005 roku (data wpływu do Urzędu Celnego w Nowym Sączu 04 marca 2005 roku) uzupełnionego pismami z dnia 25 kwietnia 2005 roku oraz 17 maja 2 ...

XXXXX zwracają się prośbą o potwierdzenie prawidłowości interpretowania przez nas: 1) art. 72.1 i 2 ustawy z 23.1.2004 r. w sprawie podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 29 z 2004 r. ), 2) §18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 97/2004 r.). XXXXX wytwarza wyroby nie przeznaczone do konsumpcji przez ludzi zawierające w swym składzie alkohol etylowy, między innymi: 1) rozcieńczalnik do farb spirytusowych o symbolu PKWiU 24.30.22-79 i zawartości alkoholu etylowego porektyfikacyjnego 90% objętości skażonego n-butanolem w ilości 5%; 2) płyn do mycia szyb o symbolu PKWiU 24.51.32 i zawartości alkoholu etylowego porektyfikacyjnego 10% objętości-skażonego bitrexem. Zgodnie z art. 72.1 ustawy o podatku akcyzowym-alkoholem etylowym w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11, 15.92.12 nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowaniaPKWiU. Naszym zdaniem wyroby przez nas produkowane mieszczą się w przedstawionej treści alkoholu etylowego. Tym samym zgodnie z art. 72.2 ustawy o podatku akcyzowym jesteśmy producentem ( dokonującym wyrobu ) alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Stwierdzenie takie powoduje konieczność potwierdzenia naszej interpretacji dot. zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego tj. §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.4.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 97/2004 poz. 966 ). Naszym zdaniem Spółdzielnia jest zwolniona z podatku akcyzowego przy zakupie alkoholu etylowego ponieważ wykorzystuje zakupiony alkohol etylowy do produkowania wyrobów nie przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi. Zwolniona jest również przy sprzedaży wyrobu gotowego zawierającego w swoim składzie alkohol etylowy ponieważ wprowadza do obrotu handlowego alkohol etylowy skażony środkiem skażającym. Ponadto spełni warunki zawarte w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku akcyzowego tj.: - złożysprzedającemu oświadczenie stwierdzające, że zakupiony alkohol zostanie zużyty do celów o których mowa w ust. 1 §18 rozporządznia Ministra Finansów z 26.4.2004 r.; - przekazywać będzie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenie do naczelnika urzędu celnego o ilości i sposobie wykorzystania zwolnionego alkoholu etylowego; - przedłoży zaświadczenie potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wydane przez naczelnika urzędu celnego; - alkohol etylowy XXXXX nabędzie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy; - XXXXX prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania wyrobów zwolnionych.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) poniżej wskazuję przepisy, które mają zastosowanie w merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, a które dotyczą pytania postawionego w Państwa wniosku: Zgodnie z brzmieniem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ), alkoholem etylowym w r ...


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zagadnień poruszonych poniżej. 1) Firma nasza zajmuje się działaniami proekologicznymi, między innymi dezynfekcją pomieszczeń inwentarskich, hal widowiskowych itp. Dotychczas w tym celu używaliśmy środki dezynfekcyjne zawierające pochodne chloru ( podchloryny i ich mieszaniny za związkami kompleksującymi ). Obecnie zalecane są środki bardziej ekologiczne, nie akumulujące się w środowisku i biodegradowalne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie do dezynfekcji alkoholu etylowego w stężeniu ok. 60-70%. W związku z tym zwracamy się prośbą o wskazanie możliwości zakupu skażonego alkoholu etylowego i warunków jakie musimy spełnić. Dezynfekcja odbywa się poprzez rozpylanie przyrządzonego roztworu urządzeniem ciśnieniowym. Nadmieniamy, że zarówno wspólnik jak i ja posiadamy wyższe, kierunkowe wykształcenie ( absolwenci chemii Politechniki Łódzkiej ). 2) Drugim zagadnieniem jest chęć produkcji przez naszą firmę płynu do spryskiwaczy samochodowych i płynu myjącego do szyb i reflektorów na bazie również alkoholu etylowego. Rozcieńczenie dla płynu letniego wynosi ok. 15%, a dla zimowego ok. 40%. W skład takich preparatów wchodzą związki powierzchniowo czynne ( detergenty ), barwniki, środki zapachowe i nabłyszczające. W tym celu również stosowalibyśmy skażony alkohol etylowy ( spirytus ). W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 12 maja 2004 r. informujemy, że przedmiotowy płyn do spryskiwaczy sklasyfikowany jest do symbolu PKWiU 24.66.33-50.30.

Ad. 1) Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ), alkoholem etylowym są wszelkie wyroby określone w tymże artykule. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 6 300 zł od 1 hektolitra czystego alkoholu zawartego w gotowym wyrobie. Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. nr 87, poz. 825 ze zm. ) w spr ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy alkohol etylowy nabywany wewnątrzwspólnotowo, a następnie zużywany do procesu produkcji strzykawek (produkt końcowy nie będzie zawierał alkoholu), będzie korzystał ze zwolnienia od podatku akcyzowego?.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 207 § 1 i § 2 w związku z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami), Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer 421000-PA-9102-8/05/TS z dnia 14 kwietnia 2005 roku w ten sposób, że ocenia jako nieprawidłowe ...

Kupujemy na terenie wspólnoty we Włoszech wino gronowe, które jest wzmocnione alkoholem-w wyniku fermentacji było to wino 12%, a po dodaniu alkoholu etylowego było to wino 16%. To wino 16% zamierzamy na terenie kraju poddać zabiegowi ponownego dodania 6 dm3 100% alkoholu etylowego, w wyniku czego powstanie produkt pośredni o zawarości alkoholu do 22% objętości. Nasza wątpliwość polega na tym, że nie znajdujemy wprost przepisu, który by nam na to zezwalał. Jeżeli zatem rzeczywiście nie ma zezwolenia to w przyszłości nie będzie możliwości odliczania akcyzy zawartej w cenie dodanego w moim zakładzie alkoholu etylowego. Ponieważ przeprowadziliśmy bardzo dokładną analizę przepisów dotyczących akcyzy doszliśmy do drugiego wniosku, że nie ma przepisu, który by tego zakazywała zwłaszcza, że mamy stosowne koncesje na taką produkcję , a przepis art. 71 ustawy o podatku akcyzowym przewiduje istnienie takiego produktu pośredniego. Ponadto rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego Dz. U. nr 175, poz. 1817, dodało istotny w tym zakresie §8a. Ostatecznie uważam, że będę miał prawo kwotę należnej akcyzy od powstałego wyrobu pomniejszać o akcyzę zawartą w cenie dodanego w naszym zakładzie alkoholu etylowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem złożonym przez Stronę w dniu 21.02.2005 r. uznaję stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku. UZASADNIENIE Uwzględniając wniosek Strony w całości, na podstawie art. 210 ust. 5 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasa ...

Generowanie strony w 12 ms