Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel kultu religijnego

Czy jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 02.12.2004 r., w sprawie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 darowizny na działalność charytatywno – opiekuńczą koś ...

Podatnik przekazał w formie gotówkowej na rzecz kościelnej osoby prawnej darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Za każdą przekazaną darowiznę otrzymał pokwitowanie odbioru wystawione przez obdarowanego. Ponadto, po wydatkowaniu całości kwot darowizny na w/w działalność kościelna osoba prawna przedstawi podatnikowi stosowne sprawozdanie. W związku z powyższym podatnik prosi o udzielenie informacji, czy może odliczyć darowizny w pełnej wysokości bez udokumentowania ich dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej ...

Czy można dokonać odliczenia od dochodu za 2004 rok darowizn udokumentowanych bankowymi dowodami wpłat, a przekazanych na cele kultu religijnego i działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia od d ...


Czy wpłata dokonana tytułem darowizny na cele kultu religijnego - przekazana Społecznemu Komitetowi Budowy Kaplicy będzie podlegała odliczeniu od dochodu w zeznaniu za 2005 rok?

W dniu 07.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:Społeczny Komitet Budowy Kaplicy zamierza wybudować kaplicę, służącą celom kultu religijnego, która będzie częścią parafii rzymsko- katolickiej. W związku z powyższym podatnik stoi na sta ...

Czy darczyńca Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego jest uprawniony do skorzystania z odliczenia od dochodu dokonanej darowizny?

W dniu 21.10.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku złożonym do tut. organu podatkowego podatnik wnosi pisemne zapytanie czy jako darczyńca Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego jest uprawniony do skorzystania z odliczenia od dochodu z tytułu darowizn ...

1. Czy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazana darowizna na klub sportowy stanowi podstawę odliczenia od dochodu gdy została przekazana na cel upowszechnienia kultury fizycznej i sportu ? (klub nie posiada statusu instytucji pożytku publicznego) ? 2. Czy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazana darowizna na ognisko wychowawcze stanowi podstawę odliczenia od dochodu, gdy została przekazana na kościelną działalność charytatywno -opiekuńczą oraz cele kultu religijnego ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż prz ...

Czy wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na rzecz budowy pomnika Jana Pawła II mogą być zaklasyfikowane jako darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podaytku dochodowym od os. fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 31.01.2005r. (wpływ do US 31.01.2006r.) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące wpłat dokonywanych przez osoby ...

Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych w roku podatkowym na cele kultu religijnego i na rzecz organizacji pożytku publicznego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a §1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 07.12.2005 roku (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 12.12.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 11.01.2006r. o interpretację przepisów prawa poda ...

Czy dochody Jednostki wolne są od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 4a lit.a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodwym od osób prawnych (tekst jednolity; Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm.) i czy w tym zakresie nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, jak również składania miesięcznych deklaracji o wysokości dochodu (straty) i wpłacania zaliczek na podatek?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 09.02.2006r. wnioskiem datowanym na dzień 08.02.2006r. uzupełnionym pismem z dnia 21.02.2006r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego o ...

Generowanie strony w 28 ms