Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: żetony

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży żetonów do automatów pralniczych ?

Stosowne do regulacji zawartej w przepisie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Z pisma Podatnika wynika następujący stan faktyczny : Na potrzeby mieszkańców (najemców) Podatnik zainstalował w budynku mieszkalnym pralko – wirówki oraz suszarki st ...

Czy prawidłowe jest zastosowanie jednej kasy fiskalnej potwierdzającej sprzedaż żetonów będących środkiem płatniczym w całym obiekcie turystyczno-wypoczynkowym oraz prowadzenie jednego rejestru zwrotu żetonów bez konieczności pozyskiwania od klienta wcześniej otrzymanego paragonu potwierdzającego sprzedaż?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia ... oraz pismem uzupełniającym z dnia ... złozonym przez ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za nieprawid ...

Czy w przypadku opisanych wyżej usług mamy do czynienia ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, dla których obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 18 ustawy o podatku od towarów i usług, zaś w przypadku sprzedaży kart na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 3 miejscem opodatkowania tych usług będzie miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 03 sierpnia 2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowe ...

Czy można podwyższyć w 2006 r. i 2007 r. podstawową stawkę amortyzacyjną dla automatów do gry o niskich wygranych, napędzanych monetami lub żetonami, które w ramach wygranej wypłacają gotówkę lub żetony, zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynnika 2,0? Urządzenia spełniają funkcję rozrywkową, są na wyposażeniu lokali rozrywkowych - barów, pubów, dyskotek.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży kodów doładowujących operatorów GSM w systemie przedpłaconym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.10.2006 r. (data wpływu 06.11.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży kodów doładowujących operatorów GSM w sys ...

Powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi mycia samochodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imien ...

Ewidencjonowanie usług mycia samochodów za pomocą kasy fiskalnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imien ...

Powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi mycia samochodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imien ...

Zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Sposób rozliczania, sprzedaży dukata lokalnego kruszcowego i niekruszcowego, dokumentowania i ewidencji tej sprzedaży oraz odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 64 ms