Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: symbol

Czy występuje obowiązek umieszczania na fakturze symbolu PKOB lub PKWiU w zależności od tego czy przedmiotem sprzedaży jest towar (budynek) czy też usługa (robota budowlano-montażowa)?

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2003 r. uzupełniony w dniu 30.06.2003 r. informuje, że zgodnie z § 35 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ora ...

Czy dostawa czasopisma specjalistycznego, posiadającego symbol ISSN, które mieści się w grupowaniu wg PKWiU 22.13.11-00.00 Gazety, dzienniki i czasopisma drukowane, ukazujące się rzadziej niż cztery razy w tygodnu, podlega opodatkowaniu stawką podatku 0 %?

W dniu 11 lutego 2005 r. Powiatowy Ośrodek Kultury w S....... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i przedstawił następujący stan faktyczny. Powiatowy Ośrodek Kultury w S....... jest samorządową instytucją kultury, dotowaną z budżetu. Otrzymuje dotację przedmiotową, która jest przeznaczona na działalność bieżącą instytucji. Osią ...

Czy sprzedaż zbioru map podlega opodatkowaniu według 7% stawki podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 1 lutego 2005 r. (data wpływu: 2 luty 2005 r.) uzupełnionego wnioskiem z dnia 03.03.2005 r. (data wpływu 8 marca 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu ...

Czy dla pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych należy przyjąć stawkę 20% dla rodzaju 629 KŚT? Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (urządzenia) przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Jaką stawką należy amortyzować stację bazową GSM/GPRS?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 ...

Główny Urząd Statystyczny czynności użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz gruntów na których znajdują się budynki mieszkalne zaliczył do ugrupowania: PKWiU 70.20.11-00.00 Usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących majątek własny. Zapytanie brzmi: czy w związku z powyższym opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wymienionych powyżej gruntów, zwolnione są od podatu VAT na podstawie załącznika nr 4 poz. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawion ...


Jakie stawki podatku VAT należy stosować na poszczególne Usługi mające symbole PKWiU sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa / jedn. tekst z 2005r. Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn. zmian./ po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 11.10.2006r i wniosku uzupełniającego z dnia 7.11.2006 /wpłynęło 09.11.2006r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję stanowisko przedstawione w wniosku za ...

Czy w ramach opisanej usługi sklasyfikowanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi wg PKWiU do grupowania 63.30.11-00.00 prawidłową będzie 22% stawka podatku VAT, czy należy stosować inną stawkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy w ramach opisanej usługi sklasyfikowanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi wg PKWiU do grupowania 92.34.13-00.00 prawidłową będzie 22% stawka podatku VAT, czy też należy stosować inną stawkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 7 ms