Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prace artystyczne

Dotyczy stawki podatku VAT na wyroby wytwarzane przez podatnika z masy solnej, które jak wynika z pisma podatnika mieszczą się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 92.31.10 „prace artystyczne".

Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu precyzuje informację Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu udzieloną pismem z dnia 21.11.2003x. PP/443-33/RS/03 w sprawie stawki podatku VAT na wyroby wytwarzane przez podatnika z masy solnej, które jak wynika z pisma podatnika mieszczą ...


Czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką 22% marży dostawy prac artystycznych wystawionych przez twórców w Galerii?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60.), art. 120 ust. 1, ust. 4 i ust.10-19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika: Bieszczadzki Dom Kultury w L, z dnia 07.02.2005 r., otrzymany przez tutejszy organ podatkowy w dniu 09 ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować poniżej wypisane usługi:PKWiU 74.82.10 - usługi związane z pakowaniem;PKWiU 92.31.10 - prace artystyczne;PKWiU 92.31.22 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i indywidualnych artystów (prace malarskie, graficzne na płótnie, papierze wykonywane własnoręcznie)?

Podatnik w ramach wykonywanej działalności dokonuje dostawy towarów oraz świadczy usługi o poniżej opisanych symbolach PKWiU: � 74.82.10 - usługi związane z pakowaniem; � 92.31.10 - prace artystyczne; � 92.31.22 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i indywidualnych artystów (prace malarskie, graficzne na płótnie, papierze wykonywane własnoręcznie). Przez dostawę towarów stos ...

Czy przy obliczaniu zaliczki na pdof od części wynagrodzenia ze stosunku pracy, któe stanowi wynagrodzenie z tytułu praw autorskich można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu (50%)?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka Spółka w umowach o pracę z niektórymi pracownikami dokonała podziału wynagrodzenia na dwie części: związaną ze standardowymi obowiązkami wynikającymi z zawartej umowy o pracę oraz część związaną z wykonywaniem prac, których efektem jest wykonywanie dzieł stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Podział ten dotyczy pracowników na stanowiskach m ...

Czy od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu wykonania makijaży i fryzur można odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 28.12.2006 r. (data wpływu 02.01.2007 r.) jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 02.01.2007 r., uzupełnionym 30.01.2007 r. zwróciła się Pani z prośbą o interpretację co do za ...

Czy Teatr ... właściwie stosuje 50% koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku płatnika z dnia 25.06.2007 r. (data wpływu 26.07.2007 r.) - uzupełniony w dniu 13.07.2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stos ...

Generowanie strony w 33 ms