Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

W jaki sposób należy opodatkować świadczenia z tytułu pomocy rekonwersyjnej udzielonej byłym żołnierzom zawodowym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy?

Jak wynika z przesłanego pisma, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2004 r. przepisów ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakres ...

Czy przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. stosuje się również do dochodów ze stosunku służbowego żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, o ile: 1. Nie uzyskują świadczeń zwolnionych z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy, 2. Nie są członkami służby zagranicznej.

Zgodnie z art. 14a § 1, § 4 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w drodze postanowienia, na które przysługuje zażal ...

Czy zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do wynagrodzenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2006 r. (data wpływu - 30.03.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 18.05.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodow ...

Czy nagroda pieniężna otrzymana przez żołnierza za "wysokie zaangażowanie w realizację zadań związanych z udziałem w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny" podlega opodatkowaniu?

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 24 marca 2006r. Nr PDI/415-22/06 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagro ...

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110 u.p.d.o.f., w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. wolna od podatku dochodowego była „wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku zagranicznego oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich”. Tak określone zwolnienie podatkowe ma charakter mieszany przedmiotowo-podmiotowy. Organy podatkowe - jak trafnie w toku postępowania oraz w skardze wywodził Skarżący - w sposób nieuprawniony rozszerzyły zakres wyłączeń ze zwolnienia podatkowego, zrównując w kwalifikacji prawnopodatkowej „należność zagraniczną" z „dodatkiem zagranicznym ". W 2004 r. w myśl art. 29 u.s.z. dodatek zagraniczny (czym innym był „dodatek służby zagranicznej", o którym mowa w art. 27 ust. 1 u.s.z. - przyp. Sądu) przysługiwał członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. Artykuł 21 ust. 1 pkt 110 ww. ustawy wprost odsyła do „przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie”. Za spełniające to kryterium należy zatem uznać wszystkie ustawy inne niż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz akty wykonawcze do nich wydanie, w szczególności w realiach rozpoznanej sprawy - przepisy odnoszące się do należności zagranicznej.

Zaskarżoną decyzją z dnia 30 czerwca 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Romana D. - Skarżącego w niniejszej sprawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z dnia 29 marca 2005 r. wydanego w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Skarżący pismem z dnia 24 stycznia 20 ...

Dot. sposobu opodatkowania zwolnienia żołnierza z obowiązku zwrotu kosztów nauki.

Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy z dnia 11.04.2006 r. numer 1843/06 w sprawie udzie ...

Czy Wojskowe Biuro Emerytalne zobowiązane jest do pobrania podatku dochodowego od wypłaconych należności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 33 ms