Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przegląd

Jaką stawkę podatku VAT należy naliczyć dla prac związanych z kontrolą stanu technicznego kuchni i instalacji gazu płynnego propan - butan?

Naczelnik Urzędu Skarbowego oceniając stanowisko podatnika w zakresie opodatkowania usług przeglądu technicznego kuchni i instalacji gazu płynnego propan - butan jako nieprawidłowe. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczeni ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy dokonaniu przeglądów instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz odczytywaniu podzielników ciepła zainstalowanych na grzejnikach w budynkach mieszkalnych ?

Podatnik pismem z dnia 01.03.2005 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług odczytywania podzielników ciepła zainstalowanych na grzejnikach w budynkach mieszkalnych oraz przeglądów instalacji gazowych w budynkach mieszkalny ...

Czy należy dokonać przeglądu technicznego kasy fiskalnej w taksówce w przypadku ponownej legalizacji taksometru spowodowanej zmianą samochodu ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) wyjaśnia co następuje: W § 5 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. ...

Czy w przypadku nie posiadania odpisu świadectwa homologacji istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa - oleju napędowego, części zamiennych, przeglądów rejestracyjnych oraz napraw związanych z wykorzystaniem samochodu w działalności gospodarczej?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku uprzejmie informuje: W piśmie z 23 czerwca 2004 r. zwrócił się Pan o wyjaśnienie, czy w przypadku nie posiadania ...

Czy w przypadku nabycia akcji innej spółki koszty Podatnika: "due diligence", "success fee", koszty doradztwa finansowego, usług prawnych i doradczych stanowią kup w momencie poniesienia? Czy zapłacona cena akcji i inne koszty bezpośrednio związane z zakupem (opłaty: notarialna i skarbowa, prowizja biura maklerskiego) będą kup w momencie sprzedaży akcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

1. Czy świadcząc usługę organizacji i realizacji Festiwalu można zastosować zwolnienie w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 i załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, czy też należy rozliczyć te przychody wg. art. 19 ust. 21 ustawy, który nakłada obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie przepisów dotacji subwencji i innych dopłat ?Dotyczy to szczególnie : a). zadania zleconego z zakresu kultury, sfinansowanego częściowo z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa na podstawie umowy zawartej z ministerstwem Kultury (dotacja na częściowe sfinansowanie organizacji Festiwalu). b). środków przekazanych przez Marszałka Województwa, Departament Kultury i Sportu oraz Urząd Miasta, c) środków przekazanych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (zał. Nr 4 poz. 10) 2. Czy sprzedawane akredytacje lub inaczej – możliwość uczestniczenia we wszystkich formach imprezy FPFF (wstępu na projekcje, konferencje prasowe oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących) należy opodatkować stawką podatku w wysokości 7 % na podstawie art. 41 ust. 2 i poz. 156 załącznika Nr 3 do ustawy ? 3. Dotyczy usług telewizji – czy prawo do rejestracji i umieszczania swoich znaków i nadawania na antenie nagrań z Festiwalu jest opodatkowane 7 % stawką podatku VAT na podstawie poz. 155 załącznika Nr 3 do ustawy ? Podatnik stoi na stanowisku, że realizacja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych jako zadanie zlecone z zakresu kultury podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 i poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny : Podatnik – spółka będąca w 100 % własnością samorządu wojewódzkiego jest realizatorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Na podstawie umów zawartych z członkami Komitetu Festiwalowego Podatnik otrzymuje dofinansowanie na pokrycie ogólnych kosztów festiwalu. Przedmiotowe środki finansowe przekazywane są przez organizatorów na podstawie faktur VAT wystawionych przez Podatnika. Z ...

Jaka jest stawka podatku dla przglądów instalacji gazowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdzam, iż przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2005 r. stanowisko Spółdzielni, że zastosowanie 7% stawki poda ...

W związku z powyższym Spółka wnosi o rozstrzygnięcie, czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o p.d.o.p. z tytułu usług transportu, napraw, przeglądów, konserwacji lub czyszczenia cystern świadczone przez kontrahentów zagranicznych, nie posiadających zakładu w Polsce, na rzecz polskiej spółki podlegają opodatkowaniu w Polsce.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnik ...


Spółka zwraca się z uprzejma prośbą o potwierdzenie, iż ponoszone koszty przeglądów i napraw taboru kolejowego Spółka może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 22 ms