Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o lasach

Wyłączenia przedmiotowe

W związku z pismem z dnia 14.03.2003 r Urząd Skarbowy w Jędrzejowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 roku) wolne od podatku są przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ...

Czy wartość czynszu za korzystanie z budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań funkcyjnych związanych z wykonywaną funkcją przez pracowników Służby Leśnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagro ...

Proszę o udzielenie informacji w sprawie podatku dochodowego od zakupu lokalu (pustostanu) na zasadzie przysługującego mi pierwszeństwa, zgodnie z art. 40a ust. 4 ustawy o lasach, tj. po cenie preferencyjnej. Jestem pracownikiem Lasów Państwowych i zakupiłam lokal (pustostan) jako zbędny Lasom Państwowym na zasadzie pierwszeństwa zakupu po cenach preferencyjnych. Z uwagi na długoletni staż pracy zapłaciłam 10 % wartości wyceny lokalu - wyceny dokonał rzeczoznawca. Czy różnica pomiędzy kwotą wyceny lokalu a kwotą zapłaconą podlega podatkowi dochodowemu?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypła ...

Czy comiesięczny zwrot dla leśniczych powołanych do Służby Leśnej - pracowników Nadleśnictwa - ryczałtowo określonej kwoty za zużytą energię elektryczną stanowi dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie podlega temu podatkowi ?

Dnia 04.10.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Nadleśnictwa uzupełniony pismem z dnia 21.10.2005 r. wraz z załączonym pismem z dnia 19.08.1999 r. - wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: czy comiesięczny zwrot dla leśniczych - pracowników Nadleśnictwa - ryczałtowo określonej kwoty za zużytą energię elektrycz ...

Generowanie strony w 10 ms